Nieuws

Wet DBA: Uitstel maar geen afstel

Geplaatst: 22 november 2016
Bron: Bron: Tweede Voortgangsreportage nr. 2016-0000206808
Bron url: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/18/kamerbrief-tweede-voortgangsrapportage-wet-dba
Kenmerk: 2016.01392

Wet DBA: Uitstel maar geen afstel

In de Tweede Voortgangsrapportage DBA van 18 november 2016 kondigt de Staatssecretaris van Financiën dat de handhaving van de Wet DBA is opgeschort totdat de knelpunten zijn opgelost. In ieder geval zal er tot 1 januari 2018 niet worden gehandhaafd.

Knelpunten

Bij de Staatssecretaris van Financiën zijn via verschillende kanalen en het meldpunt de volgende zaken gesignaleerd. Opdrachtgevers zijn terughoudend in het inhuren van zzp’ers terwijl daar geen reden voor is. De modelovereenkomsten kunnen een ‘grijs gebied’ niet wegnemen. Door onzekerheid worden zzp’ers minder ingeschakeld. Het onderscheid tussen dienstbetrekking en ondernemerschap sluit niet overal aan bij de praktijk. Onder in de arbeidsmarkt kunnen personen buiten dienstbetrekking werken vanwege het criterium ‘vervangbaarheid’. Personen met veel specialistische kennis zoals ICT’ers kunnen vanwege het criterium ‘gezag’ hun werk veelal alleen in dienstbetrekking verzorgen. De invulling van de criteria sluit niet aan bij de maatschappelijke opvattingen. Opdrachtgevers ervaren de arbeidswetgeving als knellend en willen met veel arbeidskrachten geen vast dienstverband.  

Aanbevelingen implementeren

De Staatssecretaris van Financiën gaat de aanbevelingen van de Commissie (Model)overeenkomsten Wet DBA implementeren. De algemene overeenkomsten krijgen een bijsluiter om duidelijk te maken in welke gevallen de algemene overeenkomsten kunnen worden toegepast. De Staatssecretaris van Financiën geeft in een beleidsbesluit aan hoe de Belastingdienst moet omgaan met de verschillende modelovereenkomsten. De Staatssecretaris zal bewerkstelligen hoe meer duidelijkheid wordt gecreëerd over de vraag wanneer een modelovereenkomst echt noodzakelijk is. Vooralsnog wordt alleen bij fraude of evidente afwijking tot naheffing overgegaan.

Nadere invulling begrippen en verlenging implementatietermijn

De implementatietermijn voor de Wet DBA wordt verlegd tot 1 januari 2018. De verlenging van de termijn geeft de Staatssecretaris de tijd om de begrippen ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ te herijken. De Staatssecretaris bekijkt hoe de invulling van het criterium ‘gezagsverhouding’ het beste kan aansluiten bij het huidige maatschappelijke beeld van de arbeidsverhouding. 

De Belastingdienst gaat met ingang van 1 mei 2017 de groep die misbruik maakt actief controleren. Voor deze groep geldt geen verlengde implementatietermijn. Zij krijgen volgens de Staatssecretaris te maken met een repressief handhavingsbeleid. 

Medio 2017 wil de Staatssecretaris bezien of een verdere verlenging van de implementatietermijn tot een datum na 1 januari 2018 is gewenst. De Derde Voortgangsrapportage is voorzien in april 2017. 

Gemeentelijke praktijk

Uitstel is geen afstel.Gemeenten moeten verder gaan met implementeren van de Wet DBA en aan dossieropbouw doen. Na invoering van de Wet DBA verlangt de Belastingdienst dat per concrete situatie - met name bij interim-management of vervanging van reguliere functies -duidelijk kan worden gemaakt op welke punten de voorwaarden en de omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden verricht verschillen ten opzichte van de medewerker die werkt op basis van een aanstelling. De Belastingdienst benadrukt dat de ZZP'er zelfstandig een afgebakende klus (naar inhoud en tijd) verzorgt. 

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl