Nieuws

Vraag om een correcte factuur!

Geplaatst: 19 september 2016
Bron: Hof van Justitie EU 15 september 2016, zaak C 516/14 (Barlis 06)
Kenmerk: 2016.00574

Vraag om een correcte factuur!

Facturen moeten een duidelijk omschrijving geven van de verrichte leveringen of diensten. Het Hof van Justitie oordeelt dat met een omschrijving als "honoraria voor juridische dienstverlening vanaf … tot op heden" niet aan deze voorwaarde wordt voldaan.

Feiten in de procedure

Barlis is een in Portugal gevestigde ondernemer die hotels met een restaurant exploiteert. Tussen 2008 en 2010 heeft Barlis juridische diensten van een advocatenkantoor afgenomen. Ter zake van deze dienstverlening heeft het advocatenkantoor aan Barlis facturen met btw uitgereikt. Op deze facturen heeft het advocatenkantoor diensten omschreven als "juridische dienstverlening in de periode vanaf … tot op heden". Barlis heeft de btw die op deze facturen was vermeld, via de btw-aangifte verrekend c.q. in aftrek gebracht.

De Portugese Belastingdienst meent dat Barlis de btw op de facturen van het advocatenkantoor ten onrechte heeft verrekend c.q. teruggevraagd op de btw-aangifte. Volgens de Portugese Belastingdienst voldoen de facturen niet aan de wettelijke eisen omdat de verrichte diensten op deze facturen onvoldoende zijn beschreven. De Portugese Belastingdienst legt daarom aan Barlis een naheffingsaanslag btw op.

Oordeel Hof van Justitie

Het Hof van Justitie oordeelt dat de omschrijving op de facturen van het advocatenkantoor ontoereikend is. Op basis van de omschrijving kan de omvang van de verleende diensten namelijk niet voldoende worden vastgesteld. Voor zover sprake is van een doorlopende dienst moet de factuur bovendien een duidelijke indicatie geven van de periode waarop de factuur betrekking heeft. De factuur moet daarom zowel de begindatum als de einddatum vermelden van de periode waarin de betrokken diensten zijn verricht.

Na de constatering dat de facturen niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen, komt het Hof van Justitie met een belangrijke aanvulling: als ondanks een formeel gebrek op de factuur kan worden vastgesteld dat de btw terecht in aftrek is gebracht, mag de Belastingdienst deze btw niet meer bij de afnemer naheffen. Lidstaten kunnen in hun regelgeving opnemen dat de Belastingdienst aan de afnemer een geldboete kan opleggen als niet wordt voldaan aan het bijhouden van een juiste btw-administratie.

Belang voor de gemeentelijke praktijk

Uit het arrest blijkt dat facturen met een beperkte omschrijving van de verleende diensten niet voldoen aan de wettelijke btw-factuurvereisten. Onder omstandigheden kan het recht op verrekening c.q. teruggaaf van btw op de btw-aangifte of compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds in gevaar komen. Ook loopt de gemeente een boeterisico.

In zijn Besluit van 6 december 2014, nr. BLKB 2014-704M, 'Omzetbelasting. Administratieve, facturerings- en andere verplichtingen', heeft de Staatssecretaris beleid geformuleerd over factuurvereisten en het recht op verrekening c.q. teruggaaf van btw. De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de aftrek van btw is toegestaan als die btw is vermeld op een factuur die niet volledig aan de wettelijke eisen voldoet. Deze goedkeuring geldt slechts als het lichte gebreken betreft. Volgens de Staatssecretaris is sprake van een licht gebrek als de inspecteur, op basis van de (gegevens op de) factuur constateert dat, ondanks het gebrek op de factuur, voldaan wordt aan de materiële voorwaarden voor de aftrek.

Gemeenten kopen doorlopend diensten in van bijvoorbeeld (juridische) dienstverleners, zzp'ers of advieskantoren. Onze ervaring is dat deze dienstverleners op hun facturen soms een omschrijving opnemen die (soort)gelijk is aan die ter discussie stond in het hiervoor beschreven arrest (‘juridische of fiscale dienstverlening in de periode tot ...’). Het recht op aftrek of compensatie van btw kan hierdoor in gevaar komen. Ook kan de btw niet meer juist en correct worden toegerekend waardoor soms te beperkt gebruik wordt gemaakt van het recht op verrekening c.q. teruggaaf van btw via de btw-aangifte of het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds.

Gelet op het vorenstaande adviseren wij gemeenten om dienstverleners te verzoeken om een juiste btw-factuur, waarop de verleende diensten nauwkeurig worden omschreven. Op de factuur moet de dienstverlener bovendien duidelijk aangeven in welke periode de beschreven diensten zijn verleend. Hebben meerdere personen aan de opdracht gewerkt dan dienen ook werkzaamheden, urenbesteding en tarief per persoon op de factuur te worden vermeld. Facturen die reeds zijn uitgereikt, maar welke niet aan de beschreven wettelijke eisen voldoen, dienen door de dienstverlener te worden gecorrigeerd.

Hetgeen hiervoor is beschreven ten aanzien van het recht op aftrek c.q. verrekening van btw via de btw-aangifte, geldt ook voor het recht op compensatie bij het BTW-compensatiefonds.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl