Nieuws

Btw-besparing inkoop medische dienstverlening

Geplaatst: 15 september 2016
Bron: Besluit 29 maart 2016, nr. BLKB 2016/433M; Brief Belastingdienst d.d. 2 augustus 2016
Kenmerk: 2016.00547

Btw-besparing inkoop medische dienstverlening

Gemeenten kopen regelmatig diensten in van psychologen en andere deskundigen voor bijvoorbeeld jeugdbegeleiding of voor de ondersteuning van getraumatiseerde vluchtelingen. Soms brengen de psychologen en andere deskundigen btw in rekening voor hun dienstverlening. Alsdan rijst de vraag of deze btw kan worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. Alvorens die vraag te beantwoorden moet worden onderzocht of terecht btw in rekening is gebracht. De Belastingdienst heeft bijvoorbeeld ingestemd met een ruimere btw-vrijstelling voor psychologen. De ervaring leert dat meer medische dienstverleners de medische btw-vrijstelling kunnen toepassen. Door de beperking van de kosten van btw kan het budget beter worden ingezet door gemeenten. Van belang is dan wel dat wordt juist gecontracteerd met de dienstverlener.

Btw-vrijstelling voor (para)medische diensten en psychologen

De Nederlandse Wet op de omzetbelasting kent in artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1, een btw-vrijstelling voor (para)medische diensten. Van heffing van btw zijn vrijgesteld de diensten die worden verricht door beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG. In zijn Besluit van 29 maart 2016, nr. BLKB 2016/433M, heeft de Staatssecretaris van Financiën een nadere invulling gegeven aan de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten.

De btw-vrijstelling voor (para)medische diensten geldt voor diensten die zijn gericht op de gezondheidskundige verzorging van de mens. De (para)medische dienst heeft als voornaamste doel de bescherming, met inbegrip van instandhouding of herstel van de gezondheid, van de mens. Voor de medische btw-vrijstelling komen in aanmerking therapeutische handelingen die het doel hebben om een diagnose te stellen, te behandelen en voor zover mogelijk te genezen van ziekten. 

Ook de (para)medische dienst van een persoon die niet onder de Wet BIG valt kan volgens onderdeel 4 van het voormelde Besluit van de Staatssecretaris delen in de btw-vrijstelling voor (para)medische dienstverlening. Van belang is dat de medische dienst de gezondheidskundige verzorging van de mens betreft. De medische dienst kan in de spreekkamer, telefonisch of langs elektronische weg aan een individuele patiënt worden verleend. De dienst moet van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau zijn als de dienst van een Wet BIG-beroepsbeoefenaar. In zijn Besluit geeft de Staatssecretaris in onderdeel 4.1 zijn invulling aan een gelijkwaardig kwaliteitsniveau. Van belang zijn een afgeronde opleiding en het beschikken over medische of psychosociale basiskennis. In de bijlage bij het Besluit geeft de Staatssecretaris aan wat volgens hem geen (para)medische dienstverlening betreft. 

In de brief van 2 augustus 2016 bevestigt de Belastingdienst dat de (para)medische diensten van universitair afgestudeerde psychologen die zijn opgenomen in het ledenbestand van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), onder de reikwijdte van de btw-vrijstelling van (para)medische dienstverlening vallen. De Belastingdienst verwijst in de brief ook naar de volgende passage uit onderdeel 4.1 van het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 29 maart 2016, nr. BLKB 2016/433M:

“Van de Kinder- en Jeugdpsycholoog (Specialist) NIP en de Orthopedagogen Generalist (NVO) is vastgesteld dat de door hen in hun hoedanigheid van Kinder- en Jeugdpsycholoog resp. Orthopedagoog Generalist verrichte gezondheidskundige diensten kwalitatief soortgelijk zijn aan de gezondheidskundige diensten van GZ-psychologen (Wet BIG-beroepsbeoefenaren). Dit heeft tot gevolg dat de kinder- en jeugdpsycholoog en orthopedagoog generalist voor hun gezondheidskundige diensten de vrijstelling kunnen toepassen. De psychologen Arbeid en Gezondheid NIP kunnen om dezelfde reden de vrijstelling toepassen mits de door deze beroepsbeoefenaren verrichte diensten kwalificeren als gezondheidskundige diensten (hetgeen veelal niet het geval is)”.

Gemeentelijke praktijk

Het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 29 maart 2016, nr. BLKB 2016/433M, kan voor gemeenten leiden tot een beperking van de kosten van btw. Gemeenten kopen geregeld specialistische medische dienstverlening in ter ondersteuning van het jeugdwerk, wijkteams en (getraumatiseerde) vluchtelingen. Sommige dienstverleners verkeren in de veronderstelling dat de (para)medische btw-vrijstelling niet voor hen geldt omdat zij niet onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen en factureren voor hun werkzaamheden btw. De btw vormt bij gemeenten vaak een kostenpost omdat geen recht op compensatie van btw bestaat vanwege de uitsluitingsgronden.

Wij adviseren gemeenten om met hun medische opdrachtnemers te bekijken of via het voormelde Besluit of de brief van de Belastingdienst toch de btw-vrijstelling voor (para)medische dienstverlening kan worden toegepast. Toepassing van een btw-vrijstelling betekent een verruiming van het budget en de mogelijkheid voor gemeenten om de dienstverlening te versterken. Van belang is dan wel dat op een juiste wijze met de opnemer is gecontracteerd en het btw-voordeel niet aan de dienstverlener toekomt.  

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl