Nieuws

Aanpassing btw-sportvrijstelling

Geplaatst: 21 september 2016
Bron: Belastingplan 2017
Kenmerk: 2016.00567

Aanpassing btw-sportvrijstelling

In het Belastingplan 2017 wordt voorgesteld om de Nederlandse btw-sportvrijstelling aan te passen voor zover het watersportorganisaties betreft. Verder zijn met betrekking tot de btw-sportvrijstelling geen wijzigingen voorgesteld. De Raad van State adviseert om de Nederlandse btw-sportvrijstelling in zijn geheel aan te passen aan de Europese btw-sportvrijstelling. Ook het zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van een sportterrein moet volgens de Raad van State van de heffing van btw worden vrijgesteld.

Aanpassing btw-sportvrijstelling voor watersportorganisaties

De btw-sportvrijstelling wordt aangepast voor zover het watersportorganisaties betreft. Dit naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 25 februari 2016 in zaak C‑22/15 (Commissie/Nederland), waarin het Hof van Justitie oordeelt dat Nederland de btw-sportvrijstelling op het gebied van watersport onjuist toepast. Het Hof van Justitie kwam tot dit oordeel in een inbreukprocedure die de Europese Commissie tegen Nederland had opgestart vanwege een klacht van de HISWA. 

Volgens het wetsvoorstel in het Belastingplan zijn vanaf 1 januari 2017 watersportorganisaties van de btw-sportvrijstelling uitgesloten voor het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor recreatieve vaartuigen. Uit het hiervoor aangehaalde arrest van 25 februari 2016 volgt dat als recreatieve vaartuigen moeten worden aangemerkt vaartuigen die vanwege hun objectieve kenmerken als de vorm, de snelheid, de wendbaarheid, het gewicht of de afmetingen ervan, niet geschikt zijn voor de beoefening van sport of voor lichamelijke opvoeding. De btw-sportvrijstelling voor watersportorganisaties wordt ook uitgebreid. De btw-sportvrijstelling gaat namelijk ook gelden voor niet-winstbeogende watersportorganisaties die personeel in dienst hebben voor het verrichten van werkzaamheden aan vaartuigen.

Verruiming Nederlandse btw-sportvrijstelling

De Nederlandse btw-sportvrijstelling wordt volgens de Staatssecretaris van Financiën in Nederland te beperkt toegepast. De btw-sportvrijstelling geldt in Nederland voor organisaties zonder winstoogmerk die aan hun leden gelegenheid tot sportbeoefening geven (sportverenigingen). Toepassing van de btw-vrijstelling betekent dat geen btw hoeft te worden voldaan over de opbrengst (o.a. contributies). Daar staat tegenover dat geen recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw mogelijk is voor de kosten die aan deze btw-vrije activiteit toerekenbaar zijn.

Gemeenten en stichtingen die gelegenheid geven tot sportbeoefening moeten (6%) btw in rekening brengen over de gebruiksvergoeding. De btw op de kosten (veelal 21%) kunnen zij verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte. Per saldo ontstaat een belastingvoordeel. Omdat stichtingen en gemeenten geen leden hebben is de Nederlandse btw-sportvrijstelling niet op hen van toepassing. Dat stichtingen en gemeenten hun sportaccommodaties zonder winstoogmerk exploiteren, maakt dit niet anders. 

Uit het Bridport-arrest van het Hof van Justitie volgt volgens de Staatssecretaris van Financiën dat de Europese btw-sportvrijstelling geldt voor een ieder die zonder winstoogmerk de gelegenheid geeft tot sportbeoefening. De btw-vrijstelling zou daarom volgens de Staatssecretaris ook moeten gelden voor stichtingen en gemeenten. De Staatssecretaris van Financiën heeft diverse malen bericht dat de btw-sportvrijstelling wordt verruimd maar daartoe nog geen actie ondernomen. 

De Raad van State adviseert nu om het voorstel in het Belastingplan aan te passen zodat de btw-vrijstelling ook gaat gelden voor het zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van een sportterrein door gemeenten en stichtingen.

Gemeentelijke praktijk 

Met dit advies van de Raad van State wordt de druk op het Kabinet om de btw-sportvrijstelling inzake het ter beschikking stellen van sportaccommodaties aan te passen weer vergroot. Anderzijds kan het Kabinet het ook aan laten komen op een inbreukprocedure. Dat gebeurde al eerder met betrekking tot watersportorganisaties. Een dergelijk inbreukprocedure van de Europese Commissie duurt enige jaren en dan moet het Hof van Justitie nog een oordeel geven of de Nederlandse btw-sportvrijstelling daadwerkelijk moet worden aangepast. 

Europese btw-regelgeving is door de jurisprudentie van het Hof van Justitie voortdurend in beweging. Gemeenten kunnen op dit moment nog gebruik maken van het belastingvoordeel bij de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties. Wij adviseren om groot onderhoud en renovaties snel uit te voeren. Voor groot onderhoud gelden de btw-herzieningsregels niet. Daarnaast kunnen gemeenten zich oriënteren op nieuwe exploitatiemodellen. Deze exploitatiemodellen zal Taxnavigator in de komende edities van deze nieuwsbrief uitgebreid beschrijven.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl

Gerelateerd nieuws