Nieuws

BCF: SPUK: specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen.

Geplaatst: 09 maart 2023
Kenmerk: 2023.49308

BCF: SPUK: specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen.

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de SPUK: Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 1 februari 2023, nr. 2022-0000430533 houdende regels met betrekking tot de verstrekking van een specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen.  In het onderdeel 'gemeentelijke praktijk' beschrijven wij een belangrijk aandachtspunt voor gemeenten. 

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gaat een specifieke uitkering verstrekken aan gemeenten voor het uitvoeren van een isolatieprogramma dat gericht is op het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, in slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een gemengde vereniging, met een focus op woningen met een WOZ-waarde als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b.

Gemeenten moeten de specifieke uitkering besteden aan het uitvoeren, laten uitvoeren of het subsidiëren van energiebesparende isolatiemaatregelen. De gemeente kan de specifieke uitkering ook besteden aan het adviseren over mogelijke energiebesparende isolatiemaatregelen, het begeleiden bij het doen van aanvragen en het organiseren van straatgerichte, wijkgerichte of anderszins grootschalige verduurzamingsaanpakken.

Gemeenten moeten in het kader van de specifieke uitkering een eigen inschatting maken welk bedrag aan btw wordt betaald bij het uitvoeren van het  isolatieprogramma. Hierbij spelen een aantal belangrijke zaken die niet zijn uitgewerkt in de toelichting bij de regeling. Met betrekking tot het isolatieprogramma spelen verschillende aandachtspunten op het gebied van btw en het BTW-compensatiefonds. Als met deze aandachtspunten geen rekening wordt gehouden dan geven gemeenten een te hoog bedrag aan te compenseren btw op!

Toelichting regeling

De toelichting vermeldt: "In onderdeel e wordt een opgave van het bedrag gevraagd dat de gemeente op grond van een eigen inschatting aan BTW verschuldigd is over de kosten voor de uitvoering van het isolatieprogramma. Een gemeente kan dit niet altijd al exact weten, maar er wordt een zo goed mogelijke inschatting gevraagd. Zie hoofdstuk 4 van het algemeen deel van de toelichting voor een nadere toelichting over de BTW".

In de toelichting op de regeling wordt verder vermeld: “De maatregelen ten behoeve van de uitvoering van de programma’s waarvoor de uitkering kan worden verstrekt kunnen maatregelen zijn waarover de gemeente BTW verschuldigd is. Gemeenten wordt gevraagd daar in de aanvraag rekening mee te houden en het aan BTW verschuldigde bedrag in de aanvraag op te geven. Bij de toekenning van een specifieke uitkering zal de bijdrage exclusief BTW worden toegekend aan de gemeente, en de BTW-component worden gestort in het BTW-Compensatiefonds van het Ministerie van Financiën. Gemeenten kunnen op grond van de relevante wet- en regelgeving een beroep doen op teruggave van de betaalde BTW-componenten”.

Gemeentelijke praktijk

Gemeenten ontvangen een specifieke uitkering van het Rijk om een activiteit te bekostigen. Bij het verzorgen van de activiteit worden kosten gemaakt. Sommige kosten zijn kosten ter zake waarvan geen btw wordt betaald zoals de kosten van personeel dat in dienst is van de gemeente. Gemeenten kunnen echter ook een projectleider inhuren, adviezen inkopen en andere diensten afnemen. Als een externe projectleider wordt ingehuurd of een advies wordt ingekocht dan betaalt de gemeente btw. De btw op de kosten kan onder voorwaarden worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. Het bedrag aan btw dat gemeenten betalen bij het besteden van de specifieke uitkering wordt in mindering gebracht op de specifieke uitkering en afgestort in het BTW-compensatiefonds. 

Bij een groot aantal specifieke uitkeringen wordt door de betrokken ministeries een inschatting gemaakt van het bedrag aan btw dat gemeenten naar alle waarschijnlijkheid gaan betalen bij de besteding van de specifieke uitkering. Zonder overleg met gemeenten wordt de specifieke uitkering gekort met een bedrag aan btw dat wordt afgestort in het BTW-compensatiefonds.

Bij een aantal regelingen kan moeilijk een inschatting worden gemaakt van het bedrag aan btw dat gemeenten gaan betalen bij de besteding van de specifieke uitkering. Bij deze regeling inzake woningisolatie is dat ook het geval. Gemeenten wordt gevraagd om een inschatting te maken van het bedrag aan btw dat gemeenten verwachten te gaan betalen bij het besteden van het budget en kan worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. Dit bedrag wordt gekort op hun uitkering en wordt afgestort in het BTW-compensatiefonds. 

Gemeenten moeten deze berekening zorgvuldig maken. Als een te groot bedrag aan btw wordt opgegeven dan lijdt de gemeente financiële schade. Op de uitkering vindt namelijk een korting met een bedrag aan btw plaats omdat het bedrag aan btw wordt vergoed via het BTW-compensatiefonds. Gaat de gemeente minder btw compenseren dan het bedrag van de korting dan is de gemeente het verschil kwijt omdat geen nacalculatie plaatsvindt.

De uitkering bedraagt € 100. De gemeente verwacht € 10 te gaan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De gemeente ontvangt direct € 90 en € 10 via het BTW-compensatiefonds. De gemeente gaat uiteindelijk maar € 5 compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De gemeente mist per saldo € 5.

Met betrekking tot het isolatieprogramma spelen verschillende aandachtspunten op het gebied van btw en het BTW-compensatiefonds. Als met deze aandachtspunten geen rekening wordt gehouden dan geven gemeenten een te hoog bedrag aan te compenseren btw op! Abonnees kunnen dit artikel hier verder lezen: klik hier!  

Documenten en publicaties

  • Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 1 februari 2023, nr. 2022-0000430533 houdende regels met betrekking tot de verstrekking van een specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma. Klik hier 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.