Nieuws

BCF: SPUK: Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

Geplaatst: 09 maart 2023
Kenmerk: 2023.49302

BCF: SPUK: Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de SPUK: Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid.

Regeling

De Minister voor Klimaat en Energie gaat een SPUK verstrekken aan gemeenten om de bemensing te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid in de sectoren gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit, industrie of overig klimaat- en energiebeleid. De uitkeringsperiode omvat de periode van 12 januari 2023 tot en met 31 december 2025. Het bedrag dat voor de uitkeringsperiode ter beschikking wordt gesteld bedraagt € 1.037.612.596 exclusief afdracht aan het BTW-compensatiefonds. Met de SPUK moeten apparaatskosten worden betaald en 10% van de SPUK mag worden besteed aan overige kosten die zijn gerelateerd aan apparaatskosten met een maximum van 10% van de uitkering.

Toelichting

In de toelichting wordt vermeld: "De kostenposten waarvoor de uitkering wordt verstrekt, kunnen kostenposten zijn waarover de decentrale overheid BTW verschuldigd is. De uitkering wordt niet verstrekt voor de verschuldigde BTW. De BTW-component wordt door RVO gestort in het BTW Compensatiefonds van het Ministerie van Financiën. Decentrale overheden kunnen op grond van de relevante wet- en regelgeving een beroep doen op terugontvangst van de betaalde BTW-componenten.

Gemeenten en provincies zullen waarschijnlijk in toenemende mate fte’s intern kunnen inhuren. Ook zullen zij extern ingehuurde fte’s in de toekomst in vaste dienst kunnen nemen. Daarom is een aflopende afdracht aan het BTW-compensatiefonds gehanteerd. In overleg met VNG en IPO is ingeschat dat de BTW-plichtige component afloopt van 25% in 2023 naar 20% in 2024 en naar 15% in 2015. Over die BTW-plichtige component zal 21% BTW afgedragen worden wat resulteert in de BTW-component van de uitkering. De specifieke uitkering wordt dus niet verstrekt voor de over de activiteiten verschuldigde BTW. De BTW-component wordt niet via de uitkering aan uitkeringsontvangers overgemaakt maar door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestort in het BTW Compensatiefonds van het Ministerie van Financiën. Uitkeringsontvangers kunnen op grond van de relevante wet- en regelgeving een beroep doen op terugontvangst van de betaalde BTW-componenten. In totaal worden de volgende bedragen gestort in het BTW-compensatiefonds: voor 2023 wordt € 15,74 miljoen gestort, voor 2024 wordt € 12,21 miljoen gestort en voor 2025 wordt € 9,38 miljoen gestort. Daarnaast is denkbaar dat een decentrale overheid in het kader van de betreffende projecten activiteiten verricht waarbij de kosten aftrekbaar zijn op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968. De specifieke uitkering wordt niet verstrekt voor deze kosten. Het geldende uitgangspunt is: kosten die op een andere wijze gecompenseerd kunnen worden, worden niet uit de specifieke uitkering betaald.

De BTW die de decentrale overheid in rekening krijgt gebracht op handelingen die zij afneemt als niet-ondernemer, komt voor BTW compensatie in aanmerking als er geen uitsluitingsgrond (artikel 4 Wet BCF) van toepassing is".

Gemeentelijke praktijk 

In deze specifieke uitkering is het bedrag aan btw dat wordt afgestort in het BTW-compensatiefonds al bepaald door de ministeries. 

Documenten en publicaties

  • Tijdelijke regeling van de Minister voor Klimaat en Energie van 22 februari 2023, nr. WJZ/ 26115629, houdende regels over verlening van meerjarige specifieke uitkeringen voor capaciteit (bemensing) van decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid). Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.