Nieuws

BCF: Re-integratie: Geen recht op extra compensatie van btw. Afspraak is afspraak

Geplaatst: 11 maart 2023
Kenmerk: 2023.25895

BCF: Re-integratie: Geen recht op extra compensatie van btw. Afspraak is afspraak

De Hoge Raad bevestigt in zijn arrest van 10 maart 2023 dat de gemeente X niet meer btw inzake re-integratiekosten kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds vanwege eerder met de Belastingdienst gemaakte afspraken.

1. Feiten

De gemeente X heeft ter zake van de jaren 2011 tot en met 2016 verzocht om nieuwe jaarbeschikkingen BTW-compensatiefonds. Het verzoek om nieuwe jaarbeschikkingen BTW-compensatiefonds wordt gedaan vanwege de btw op kosten van re-integratietrajecten. De gemeente en de Belastingdienst komen overeen dat de gemeente 80% van de btw op de kosten van re-integratietrajecten kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. In 2018 verzoekt de gemeente X om nieuwe jaarbeschikkingen BTW-compensatiefonds ter zake van de jaren 2013 tot en 2016. Het verzoek om nieuwe jaarbeschikkingen BTW-compensatiefonds wordt gedaan vanwege de uitspraken van Rechtbank Den Haag van 24 november 2017 en het Gerechtshof Den Haag van 15 juni 2018. Het Gerechtshof Den Haag oordeelt dat de gemeente de btw op de kosten van re-integratietrajecten volledig kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

2. Rechtbank Gelderland

Rechtbank Gelderland oordeelt in zijn uitspraak van 5 november 2019 dat gemeente X een afspraak heeft gemaakt inzake het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds. De afspraak hield in dat de gemeente X 80% van de btw op de kosten kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Het maken van de afspraak dat 80% van de btw op de kosten kan worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds heeft volgens Rechtbank Gelderland automatisch tot gevolg dat de resterende 20% van de btw op de kosten wordt prijsgegeven. Dat geen specifieke afspraak is gemaakt over het opgeven van de resterende 20% van de btw op de kosten van re-integratie leidt volgens Rechtbank Gelderland niet tot een ander oordeel.

Voor raadplegen uitspraak van Rechtbank Gelderland van 5 november 2019 met nrs. ARN 18/4351, 18/4353, 18/4354 en 18/4355. Klik hier

3. Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden 

Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden bevestigt in zijn uitspraak van 5 januari 2021, nummers 19/01696 tot en met 19/01699, het oordeel van Rechtbank Gelderland. 

Het Hof acht belanghebbende gebonden aan de afspraak over de compensatie van 80% van de btw op de re-integratietrajecten. Belanghebbende heeft tijdens de bespreking deelgenomen aan de onderhandeling, die de Inspecteur is begonnen met een openingsbod van 75%. Daarop is namens belanghebbende gevraagd waarom dit niet 85% zou kunnen zijn, waarop partijen elkaar in het midden – 80% – hebben getroffen. Gelet op de hiervoor geschetste gang van zaken en de verklaringen van de betrokkenen met betrekking tot de totstandkoming van de afspraak, heeft de Inspecteur, naar het oordeel van het Hof, tijdens de bespreking redelijkerwijs mogen begrijpen dat tussen hem en belanghebbende de afspraak was gemaakt dat de compensatie zou worden beperkt tot 80%. Belanghebbende moet tijdens het accepteren van dit percentage ook hebben begrepen dat de Inspecteur ervan uitging dat ook belanghebbende zich zou binden aan een compensatie van 80%. Een bevestiging daarvan leest het Hof in de onder 2.5 en 2.8 opgenomen correspondentie. De afspraak is volgens beide partijen doorgetrokken naar de onderhavige jaren, zodat hij daarop van toepassing is. Dit leidt het Hof ook af uit de onder 2.8. geciteerde e-mail. Niet is gesproken over de formele aspecten van de afspraak. Indien belanghebbende ook maar enig voorbehoud had willen maken, had zij dit voorbehoud tijdens de bespreking duidelijk aan de orde moeten stellen. Dit heeft zij nagelaten.

De gemeente heeft het recht om verder te procederen inderdaad niet opgegeven, maar dit is een losstaande kwestie, die op geheel eigen merites dient te worden beoordeeld. Dat dit recht is voorbehouden, brengt de gemeente in het onderhavige geval niet in een betere positie. Het maken van de bindende afspraak met de Inspecteur over de mate van compensatie staat daaraan in de weg.

Voor zover de gemeente betoogt dat haar standpunt dient te worden opgevat als een nieuw verzoek om compensatie op de voet van artikel 9, vierde lid, Wet op het BTW-compensatiefonds, faalt dit. Binnen deze procedure kan een dergelijk nieuw verzoek niet worden behandeld.

Voor raadplegen uitspraak van het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden van 5 januari 2021, nummers 19/01696 tot en met 19/01699. Klik hier

4. Hoge Raad 

De Hoge Raad bevestigt in zijn arrest van 10 maart 2023, nr. 21/00655, het oordeel van het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden. Klik hier

5. Gemeentelijke praktijk

De uitspraak leert dat ook bij het maken van afspraken met de Belastingdienst recht veilig moeten worden gesteld om deze later alsnog te kunnen effectueren.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.