Nieuws

BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Tijdelijk gebruik grond uit grondexploitatie voor tijdelijke woningen

Geplaatst: 14 september 2022
Kenmerk: 2022.42491

BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Tijdelijk gebruik grond uit grondexploitatie voor tijdelijke woningen

In deze aantekening informeren wij u over de fiscale aspecten van het tijdelijk ter beschikking stellen van btw-bouwgrond aan een woningstichting voor de bouw van tijdelijke woningen.

Een aantal gemeenten overweegt grond uit grondexploitaties tijdelijk te verhuren aan onder andere woningstichtingen voor het plaatsen van tijdelijke woningen voor de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van andere doelgroepen. Gemeenten moeten alert zijn op de fiscale aspecten.

De gemeente heeft kosten met btw gemaakt voor het vervaardigen van de btw-bouwgrond. De gemeente heeft de btw op de kosten van het vervaardigen van de btw-bouwgrond in aftrek genomen op de btw-aangifte. De gemeente had immers het voornemen om de btw-bouwgrond belast met btw te verkopen en te leveren aan ontwikkelaars, woningstichtingen en particulieren.

Als de grond in gebruik wordt genomen voor btw-vrije verhuur van grond heeft de gemeente geen recht op aftrek van btw op de kosten die kunnen worden toegerekend aan deze prestatie. De gemeente moet de in aftrek genomen btw die kan worden toegerekend aan de grond die btw-vrij wordt verhuurd in zijn geheel terugbetalen aan de Belastingdienst.

Wordt de verhuurde grond binnen de herzieningstermijn alsnog belast met btw verkocht en geleverd dan kan een gedeelte van de btw die kostprijsverhogend is geboekt alsnog bij de Belastingdienst worden teruggevraagd. Wordt de grond in 2022 tot en met 2026 gebruikt voor btw-vrije verhuur en daarna belast met btw verkocht en geleverd als btw-bouwterrein dan kan alsnog de helft van de btw die kostprijsverhogend is geboekt worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.