Nieuws

BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Tijdelijk gebruik grond uit grondexploitatie voor tijdelijke woningen

Geplaatst: 14 september 2022
Kenmerk: 2022.42491

BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Tijdelijk gebruik grond uit grondexploitatie voor tijdelijke woningen

In deze aantekening informeren wij u over de fiscale aspecten van het tijdelijk ter beschikking stellen van btw-bouwgrond aan een woningstichting voor de bouw van tijdelijke woningen.

Een aantal gemeenten overweegt grond uit grondexploitaties tijdelijk te verhuren aan onder andere woningstichtingen voor het plaatsen van tijdelijke woningen voor de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van andere doelgroepen. Gemeenten moeten alert zijn op de fiscale aspecten.

De gemeente heeft kosten met btw gemaakt voor het vervaardigen van de btw-bouwgrond. De gemeente heeft de btw op de kosten van het vervaardigen van de btw-bouwgrond in aftrek genomen op de btw-aangifte. De gemeente had immers het voornemen om de btw-bouwgrond belast met btw te verkopen en te leveren aan ontwikkelaars, woningstichtingen en particulieren.

Als de grond in gebruik wordt genomen voor btw-vrije verhuur van grond heeft de gemeente geen recht op aftrek van btw op de kosten die kunnen worden toegerekend aan deze prestatie. De gemeente moet de in aftrek genomen btw die kan worden toegerekend aan de grond die btw-vrij wordt verhuurd in zijn geheel terugbetalen aan de Belastingdienst.

Wordt de verhuurde grond binnen de herzieningstermijn alsnog belast met btw verkocht en geleverd dan kan een gedeelte van de btw die kostprijsverhogend is geboekt alsnog bij de Belastingdienst worden teruggevraagd. Wordt de grond in 2022 tot en met 2026 gebruikt voor btw-vrije verhuur en daarna belast met btw verkocht en geleverd als btw-bouwterrein dan kan alsnog de helft van de btw die kostprijsverhogend is geboekt worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.

Aandachtspunten: 

Zijn de tijdelijke woningen voor de heffing van btw roerend of onroerend? 

Wie legt de parkeerplaatsen en de groenvoorziening bij de tijdelijke woningen aan. Als een woningstichting de parkeerplaatsen en de groenvoorziening aanlegt dan is de btw op de aanleg- en onderhoudskosten van de parkeerplaatsen en de groenvoorziening een kostenpost. Legt de gemeente de parkeerplaatsen en de groenvoorziening aan en maken de parkeerplaatsen en de groenvoorziening onderdeel uit van het gemeentelijk openbaar gebied dan kan de gemeente de btw op de aanleg- en onderhoudskosten van de parkeerplaatsen en het openbaar groen compenseren bij het BTW-compensatiefonds. 

Gaat de gemeente de grond verhuren of wordt een opstalrecht of een recht van erfpacht gevestigd? 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.