Nieuws

BTW: Wet Markt en Overheid: Kostprijs dekkende huur en subsidies

Geplaatst: 04 februari 2021
Kenmerk: 2021.34772

BTW: Wet Markt en Overheid: Kostprijs dekkende huur en subsidies

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het in rekening brengen van een kostprijsdekkende huur, het subsidiëren van huur en de fiscale aspecten.

Kostprijsdekkende huur

Gemeenten exploiteren veel maatschappelijk vastgoed. De Wet Markt en Overheid verplicht gemeenten om verstoring van de concurrentie tegen te gaan en de integrale kosten van de dienst of het product aan gebruikers, huurders en afnemers in rekening te brengen als de gemeente actief is op een markt waar ook private partijen actief zijn. De verplichting om de integrale kostprijs aan gebruikers, huurders en afnemers in rekening te brengen is verder uitgewerkt in het Besluit Markt en Overheid. De gemeente kan een besluit nemen waarin wordt vastgesteld dat een dienst of product het algemeen belang dient. Alsdan geldt de Wet Markt en Overheid niet.

Veel gemeenten vermijden de toepassing van de Wet Markt en Overheid door bij verhuur van maatschappelijk vastgoed zoals dorps- en buurthuizen, bibliotheken, musea, theaters, muziekpodia, zwembaden een kostprijsdekkende huur in rekening te brengen. Vervolgens wordt aan de huurder een subsidie verstrekt om de huur of een gedeelte van de huur te bekostigen.

Voor zover btw-vrije huur wordt gesubsidieerd bestaan geen btw-risico’s. Aan het subsidiëren van met btw belaste huur zijn wel fiscale risico’s verbonden die hieronder worden beschreven.

Subsidies en huur

Huur is niet belast met btw. Als de huurder de gehuurde onroerende zaak voor 90% of meer gebruikt voor het verrichten van met btw belaste prestaties c.q. activiteiten ter zake waarvan recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw bestaat dan kunnen de huurder en de verhuurder opteren voor een met btw belaste huur. De btw op de huur is geen kostenpost voor de huurder omdat de huurder de btw op de huur geheel of gedeeltelijk in aftrek kan nemen op de btw-aangifte. Door de met btw belaste huur heeft de verhuurder recht op aftrek c.q. teruggaaf van de btw op de kosten die kunnen worden toegerekend aan het belast met btw verhuurde maatschappelijk vastgoed.

Naast de eis van het 90%-criterium geldt nog een belangrijke voorwaarde ter zake van het opteren voor een met btw belaste huur. De huur mag geen symbolisch bedrag betreffen. De huur hoeft niet kostprijsdekkend te zijn. Kortom, de gemeente kan een gebouw of delen van een gebouw belast met btw verhuren als de huur geen symbolisch karakter heeft en de huurder voldoet aan het 90%-criterium.

Uit documentatie die aan de redactie van Taxnavigator is verstrekt kan worden opgemaakt dat sommige belastinginspecteurs in een aantal casussen het standpunt innemen dat volgens hen in die casus sprake is van een rondje omdat de gemeente de huur geheel of nagenoeg geheel met een specifieke huursubsidie subsidieert. De gemeente subsidieert de huur met een specifieke huursubsidie zodat de huurder in die casus een meer dan symbolische huur kan betalen en de gemeente en de huurder kunnen opteren voor een met btw belaste huur waardoor de gemeente de btw op de bouw, renovatie en onderhoud van het gebouw kan aftrekken c.q. verrekenen op de btw-aangifte.

Van een rondje is volgens een aantal belastinginspecteurs zeker sprake als huur en de specifieke huursubsidie volledig worden gesaldeerd en per saldo niets wordt betaald. In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat het niet van belang moet zijn of de huur wordt bekostigd met een financieel overschot, een lening of een subsidie. In de tweede plaats leidt het standpunt tot de aantasting van de belastingneutraliteit. Als de huurder c.q. gebruiker investeert in maatschappelijk vastgoed en de investering bekostigt met subsidie dan wordt het recht op aftrek van btw niet beperkt omdat de investering is bekostigd met subsidie. Waarom wordt het recht op aftrek wel beperkt als de gemeente investeert en een deel van de kosten via de huur doorbelast welke huur vervolgens voor een deel door de gemeente wordt gesubsidieerd. In een procedure bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft de belastingrechter geoordeeld dat in die casus toch een met btw belaste huur tot stand is gekomen ondanks het feit dat in het eerste jaar per saldo geen huur werd betaald omdat de huur en de huursubsidie werden verrekend. Voor raadplegen uitspraak Gerechtshof Den Bosch van 4 november 2011, nr. 10/00337. Klik hier

Van een rondje is volgens Taxnavigator zeker geen sprake als de gemeente het verschil tussen de meer symbolische en de kostprijsdekkende huur subsidieert. Immers op grond van de meer dan symbolische huur bestond al recht op aftrek van btw. De subsidiering leidt er niet toe dat een recht op aftrek van btw bij de gemeente c.q. verhuurder ontstaat wat eerder niet bestond. Van een correctie van de btw op de kosten bij de verhuurder mag volgens Taxnavigator in een dergelijke situatie zeker geen sprake zijn.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.