Nieuws

Ontwikkelingen Horizontaal Toezicht

Geplaatst: 05 februari 2020
Kenmerk: 2020.24356

Ontwikkelingen Horizontaal Toezicht

De Belastingdienst is gestart met aanbrengen van veranderingen in het Horizontaal Toezicht.

Jaarplan Belastingdienst 2020

In het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst is ter zake al een belangrijke aankondiging gedaan. In het Jaarplan 2020 wordt op bladzijde 31 vermeld:

“In 2020 voeren we een aantal veranderingen door in de aanpak van horizontaal toezicht (HT). Dit gebeurt naar aanleiding van de uitkomsten uit het project doorontwikkeling HT. Binnen de individuele convenanten onderscheiden we in het vervolg drie categorieën grote ondernemingen.

De wijzigingen binnen de individuele convenanten kunnen grofweg worden onderscheiden naar deze drie groepen. De eerste groep omvat de circa honderd grootste en meest complexe ondernemingen, waarbij het huidige convenant komt te vervallen en het horizontaal toezicht via een individueel toezichtplan zal worden vormgegeven. De tweede omvat de groep grote ondernemingen die qua omvang voldoen aan de criteria van artikel 397, lid 1, Boek 2 BW, waarvoor een gemoderniseerd en aangescherpt convenant gaat gelden met een beperkte looptijd van drie jaar. De derde groep bestaat uit grote ondernemingen die niet voldoen aan de eisen van artikel 397, lid 1, Boek 2 BW, waarbij in het vervolg het horizontaal toezicht voor nieuwe deelnemers alleen nog via de fiscaal dienstverlener zal worden vormgegeven. Voor de huidige ondernemingen met een individueel convenant zal nog bepaald worden, of en zo ja, op welke wijze zij over kunnen naar een fiscaal dienstverleners convenant. De verbeteringen van het horizontaal toezicht via de fiscaal dienstverleners zien op hoofdlijnen op een beperking van de looptijd van het convenant naar vijf jaar, verbeteringen in het proces van vooroverleg en het differentiëren van het toezicht aan de hand van de verrichte werkzaamheden door de fiscaal dienstverleners”.

Brief ‘Veranderingen horizontaal toezicht’

Inmiddels zijn veel gemeenten per brief geïnformeerd. De belangrijkste veranderingen zijn dat de convenanten met ingang van 2020 een looptijd krijgen van drie jaar. Voor bestaande afspraken geldt een overgangstermijn. Voor gemeenten wordt in het eerste kwartaal 2020 bekend welke eisen worden gesteld. Gemeenten zullen in de toekomst via een fiscale self-assessment de werking van de getroffen beheersmaatregelen moeten vaststellen door bijvoorbeeld interne monitoring of mathematisch verantwoorde steekproeven.

Gemeentelijke praktijk

De Belastingdienst neemt met gemeenten contact op om de veranderingen toe te lichten. Wij adviseren gemeenten om dit gesprek af te wachten en in onderling overleg te bekijken welke beheersmaatregelen noodzakelijk zijn.

Het verder ontwikkelen van het Horizontaal Toezicht biedt de gemeentelijke fiscalist de mogelijkheid om de fiscale functie binnen de gemeente verder uit te bouwen. U kunt bijvoorbeeld een fiscaal jaarplan en een fiscaal jaarverslag maken waarmee u verantwoording kunt afleggen richting de Belastingdienst en de gemeente.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.