Nieuws

BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Is een weg met klinkers een btw-bouwterrein? Vervolg!

Geplaatst: 04 maart 2020
Kenmerk: 2020.25306

BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Is een weg met klinkers een btw-bouwterrein? Vervolg!

In het nieuwsbericht ‘BTW: Ontwikkelingsbedrijf: Is een weg met klinkers een btw-bouwterrein?’ hebben wij u geïnformeerd over het standpunt van een eenheid van de Belastingdienst dat een klinkerbestrating op het verkochte perceel in principe niet kwalificeert als een bouwwerk. De levering is volgens de eenheid van de Belastingdienst belast met omzetbelasting.

Wij hebben een aantal reacties gehad op het artikel. Het standpunt wordt als onjuist gekwalificeerd. Inmiddels loopt ook een bezwaarprocedure over de vraag of de gemeente bij de verkoop en levering van openbaar groen aan een woningstichting btw moet voldoen.

Standpunt Belastingdienst

Het begrip ‘bouwterrein’ is met ingang van 1 januari 2017 uitgebreid. De definitie is opgenomen in artikel 11, lid 6 van de Wet OB: Onder een bouwterrein als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, wordt verstaan onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen. Een klinkerweg met eenvoudig te verwijderen bestrating is voor de heffing van omzetbelasting als onbebouwde grond in de zin van artikel 11, lid 6 van de Wet op de omzetbelastingartikel aan te merken. De klinkerbestrating op dit perceel kwalificeert in principe niet als bouwwerk. De levering is dus belast met omzetbelasting.

Procedure

Zoals wij hebben begrepen is een gemeente een bezwaarprocedure gestart. De gemeente heeft een stuk openbaar groen verkocht en geleverd aan een woningstichting. Het openbaar groen is niet bebouwd en is bestemd om te worden bebouwd. Het openbaar groen is een btw-bouwterrein. De gemeente neemt het standpunt in dat de gemeente het btw-bouwterrein als overheid en niet als btw-ondernemer verkoopt en levert.

De gemeente heeft een aantal belangrijke argumenten:

  • Gemeente verkoopt en levert openbaar groen waarbij de gemeente bij de aanleg, het onderhoud en het beheer heeft gehandeld als overheid.
  • De gemeente heeft geen vervaardigingshandelingen verricht met betrekking tot het verkochte en geleverde openbaar groen.
  • Het openbaar groen is niet opgenomen in een grondexploitatie en dus niet als btw-ondernemersvermogen geëtiketteerd.
  • De gemeente oefent alleen haar eigendomsrecht uit.
  • In onderdeel 2.2.2. van zijn Besluit ‘Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen’ van 25 januari 2012, nr. BLKB 2012/175M, neemt de Staatssecretaris van Financiën het standpunt in dat de gemeente bij de levering van openbaar onbebouwde grond c.q. een btw-bouwterrein (gedeeltelijk) als overheid handelt. ‘Het publiekrechtelijke lichaam als ondernemer’, over de verkoop van investeringsgoederen opgemerkt: “Het is mogelijk dat een gemeente investeringsgoederen aanschaft en deze goederen in gebruik neemt voor zowel ondernemersactiviteiten als voor overheidsactiviteiten en andere niet ondernemersactiviteiten (zie ook paragraaf 2.4). In dat geval kan de gemeente het goed slechts als ondernemersvermogen aanmerken voor zover zij het goed als ondernemer gebruikt. Bij latere levering van deze goederen geldt dat de gemeente alleen als ondernemer kwalificeert voor zover de goederen tot het ondernemersvermogen behoren. Dit kan tot gevolg hebben dat slechts een deel van de vergoeding is belast met omzetbelasting”.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.