Nieuws

BTW: BCF: Recht op aftrek van btw inzake exploitatie binnensportaccommodaties

Geplaatst: 19 februari 2020
Kenmerk: 2020.24978

BTW: BCF: Recht op aftrek van btw inzake exploitatie binnensportaccommodaties

Op 4 februari 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in de zaak van de gemeente X met kenmerk 18/01214. De uitspraak is gepubliceerd op 14 februari 2020. De uitspraak heeft betrekking op de opzegging van een afspraak inzake de facturering voor het ter beschikking stellen van gymnastiekruimte voor het verzorgen van bewegingsonderwijs.

1. Feiten

Gemeente X is eigenaar van binnensportaccommodaties zoals gymnastiekzalen en sporthallen. De gemeente exploiteert de gymnastiekruimte door tegen een meer dan symbolische vergoeding de gelegenheid tot sportbeoefening te geven aan sportverenigingen. Daarnaast stelt de gemeente de gymnastiekruimte om niet ter beschikking aan scholen die primair onderwijs verzorgen. De gemeente kan slechts een deel van de btw op de kosten inzake de bouw, renovatie, onderhoud en exploitatie van de sporthallen en gymnastiekruimte in aftrek nemen op de btw-aangifte. Om de administratieve lasten te beperken maken de gemeente en de Belastingdienst een praktische afspraak. De afspraak komt er op neer dat de gemeente aan zowel de sportverenigingen als de basisscholen facturen met 6% btw uitreikt. De gemeente verstrekt budget aan de basisscholen om de factuur te bekostigen c.q. de verschillende bedragen worden door de gemeente verrekend. De gemeente gebruikt de sporthallen en gymnastiekzalen uitsluitend voor het verrichten van met btw belaste prestaties en de gemeente kan alle btw op de kosten inzake de bouw, renovatie, onderhoud, exploitatie en inrichting van de sporthallen en gymnastiekzalen in aftrek nemen op de btw-aangifte. De gemeente wordt fiscaaltechnisch op een zelfde wijze behandeld als een gemeente die de binnensportaccommodaties belast met btw verhuurt aan een (commerciële) exploitant die gelegenheid geeft tot sportbeoefening.

In maart 2013 geeft de Belastingdienst aan dat de afspraak met ingang van 1 januari 2014 wordt opgezegd. Vervolgens wordt de datum van opzegging verschoven naar 1 januari 2015. Enkele andere gemeenten hebben een vergelijkbare afspraak gemaakt. De afspraken met de andere gemeenten worden opgezegd met ingang van 1 september 2015 en met ingang van schooljaar 2016 en 2017. Uit een later gepubliceerde WOB-procedure blijkt dat intern binnen de Belastingdienst is overlegd met de verschillende eenheden van de Belastingdienst over de afspraken en de opzegging van de afspraken.

2. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

De gemeente ontvangt volgens het Gerechtshof per saldo geen vergoeding voor de dienstverlening aan de basisscholen. De Rijksbijdrage betreft geen betaling door een derde of een prijssubsidie. De gemeente handelt niet op een markt. De ter beschikking stelling van gymnastiekruimte betreft geen economische activiteit. Aan het zogenoemde ‘Sportbesluit’ kan niet het vertrouwen worden ontleend dat de gemeente btw-ondernemer is voor zover gymnastiekruimte ter beschikking wordt gesteld aan basisscholen. Van een sfeerovergang en staatssteun is geen sprake. Omdat de prestatie niet gelijk is aan de prestatie van een commerciële aanbieder is het beginsel van belastingneutraliteit niet van toepassing. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel wordt afgewezen. Volgens het Gerechtshof is geen sprake van landelijk beleid en kan ook niet worden verlangd dat landelijk beleid wordt geformuleerd inzake de opzegging van bestaande afspraken.

Voor raadplegen uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 4 februari 2020, nr. 18/01214. Klik hier

3. Gemeentelijke praktijk

Vanwege de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling lijkt het belang van de procedure voor de btw-praktijk niet meer zo groot.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.