Nieuws

Zonnepanelen: salderingsregeling verlengd tot 2023

Geplaatst: 29 april 2019
Kenmerk: 2019.05341

Zonnepanelen: salderingsregeling verlengd tot 2023

In de brief van 25 april 2019 met kenmerk DGKE/19091022 berichten de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Financiën dat de salderingsregeling voor zonnepanelen tot 1 januari 2023 ongewijzigd wordt voortgezet.

Voor raadplegen Brief van 25 april 2019 met kenmerk DGKE/19091022. klik hier.

Salderingsregeling

De salderingsregeling houdt in dat de stroom die een met zonnepanelen wordt opgewekt en wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet in mindering wordt gebracht op het eigen energieverbruik. Het betekent dat u voor uw teruggeleverde stroom evenveel ontvangt als u betaalt (inclusief belastingen en transportkosten) voor de afgenomen stroom. Door de saldering wordt onder andere voorkomen dat een factuur moet worden uitgereikt.

Exploitanten van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het regeerakkoord.

Geleidelijke afbouw

Per 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voordeel nihil en ontvangt de exploitant alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom. Dat zal in 2031 het geval zijn. De salderingsregeling wordt afgebouwd omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden en subsidie niet meer noodzakelijk is om de investering in zonnepanelen vanuit financieel perspectief interessant te maken. Op termijn zal naar verwachting de besparing op de inkoop van elektriciteit en de vergoeding voor geleverde elektriciteit voldoende zijn om de investering in zonnepanelen te bekostigen. Vanaf 2023 zal ieder huishouden en bedrijf met zonnepanelen automatisch meegaan met de afbouw van salderen, zonder daar iets voor te hoeven doen.

Terugleversubsidie

Het omzetten van de salderingsregeling in een zogenoemde terugleversubsidie is te complex volgens de EZK-minister. Daarom is nu gekozen voor de afbouw van de al bestaande salderingsregeling per 2023. Volgens de Minister is de gekozen methode 'eenvoudig en gebruiksvriendelijk'. Het blijft voor exploitanten van zonnepanelen financieel aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen en overstimulering wordt voorkomen.

Terugverdientijd

Voor huishoudens die al zonnepanelen hebben of deze kabinetsperiode nog investeren in zonnepanelen, wordt met deze geleidelijke afbouw van salderen een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar verwacht. Wie wil investeren in zonnepanelen, maar dat niet in één keer kan doen, kan daarbij gebruik maken van het al bestaande Nationaal Energiebespaarfonds, waarbij tegen lage rente geld geleend kan worden.

Geschikte meters

Voor het correct doen van aangifte voor de energiebelasting door energieleveranciers is het namelijk noodzakelijk dat zowel de levering als de teruglevering afzonderlijk bekend is bij de energieleverancier. Voor het geleidelijk afbouwen van salderen tot 2031 is het noodzakelijk voor de Belastingdienst dat huishoudens en bedrijven beschikken over een meter die levering en teruglevering afzonderlijk kan meten, oftewel een meter met minimaal een dubbel telwerk. Dat kan bijvoorbeeld een slimme meter zijn. Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om zo’n meter met een dubbel telwerk in huis te hebben. De meters zullen voor die datum worden aangeboden door de netbeheerders. Vanaf 2023 kan dan de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling starten.

Eigen gebruik

Burgers en bedrijven betalen geen elektriciteitsprijs, energiebelasting en opslag duurzame energieter zake van de zelf opgewekte elektriciteit die burgers en bedrijven zelf direct verbruiken of opslaan achter de meter. Hierdoor loont het om direct de zelf opgewekte elektriciteit zelf in eigen huis of gebouw te verbruiken. De afbouw van de salderingsregeling geldt dus uitsluitend voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en dus niet op het directe eigen verbruik achter de meter.

Energiecoöperaties

Parallel aan de omvorming van de salderingsregeling zal worden bekeken of de stimulering van energiecoöperaties kan worden aangepast, zodat ook hier meer energiecoöperaties kunnen worden ondersteund. Doordat nu is gekozen om salderen af te bouwen, wil het kabinet bezien op welke wijze het beste rekening kan worden gehouden met energiecoöperaties. Het kabinet onderzoekt hoe de Postcoderoosregeling zal worden gewijzigd of zal orden vervangen door een subsidieregeling. Hierover wordt ook overleg gevoerd met de sector.

Taxtronic: 2019.04.27.254

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.