Nieuws

Warmtetransitie: warmtenetten

Geplaatst: 10 augustus 2019
Kenmerk: 2019.20172

Warmtetransitie: warmtenetten

In het Financieele Dagblad van 6 juni 2019 is het artikel “Als de overheid meer warmtenetten wil, moet ze niet naar de markt kijken, maar ze zelf aanleggen” opgenomen. Ter zake van de aanleg van een warmtenet spelen btw-aspecten.

Bij een warmtenet c.q. stadsverwarming worden woningen verwarmd en warm water geleverd via een gesloten netwerk van warmteleidingen, vergelijkbaar met een cv-installatie maar dan op grote schaal. Het water kan worden verwarmd via aardgas, groengas, restwarmte industrie, afvalverbranding, aard en bodemwarmte, biomassa, houtpellets, zonnepanelen of wordt omhoog gepompt uit de aarde of oude mijnschachten. Een warmtenet kan worden geëxploiteerd door een energiemaatschappij maar ook door een coöperatie.

De gemeente kan een warmtenet (ook wel bekend als stadsverwarming) aanleggen en het warmtenet tegen een meer dan symbolische huur verhuren aan een exploitant c.q. leverancier van warm water. De verhuur van een onroerende zaak is vrij van btw tenzij wordt geopteerd voor een met btw belaste huur. De levering van warm water is belast met btw zodat de gemeente en de leverancier van warm water kunnen opteren voor een met btw belaste huur van het warmtenet. De btw op de huur is voor de exploitant van het warmtenet geen kostenpost. De leverancier verleent met btw belaste prestaties en kan de btw op de huur volledig aftrekken op de btw-aangifte. Door de met btw belaste huur heeft de gemeente recht op aftrek van btw op de kosten van de aanleg en het onderhoud van het warmtenet. Mogelijk kwalificeert het warmtenet als een blijvend geïnstalleerd werktuig en is de verhuur op grond van artikel 11, eerste lid, letter b, onder 1 Wet op de omzetbelasting van rechtswege belast met btw.

De gemeente kan besluiten om het warmtenet voor eigen rekening en risico te exploiteren door al dan niet via een vennootschap warm water aan burgers en bedrijven te leveren. De verkoop en levering van warm water is belast met btw zodat de gemeente de btw op de kosten van de aanleg en de exploitatie van het warmtenet in aftrek kan nemen op de btw-aangifte. In dit model speelt de verschuldigdheid van vennootschapsbelasting en de vraag hoe moet worden omgegaan met verliezen. Wordt het warm water met verlies geleverd dan is heffing van vennootschapsbelasting niet aan de orde.

Stelt gemeente het warmtenet om niet ter beschikking aan een exploitant dan is de btw op de kosten van de aanleg van het warmtenet een kostenpost. De gemeente kan de btw op de kosten van het aanleggen van het warmtenet niet in aftrek nemen op de btw-aangifte en ook niet compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Verschuldigdheid van vennootschapsbelasting is in dit model niet aan de orde.

Het tarief van stads- en blokverwarming is gekoppeld aan het gastarief. Omdat de belastingen op aardgas de komende jaren verder stijgen, zullen ook de warmtenetten de komende jaren steeds duurder worden. De nieuwe warmtewet moet hier in 2022 een einde aan maken.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.