Nieuws

Voortgangsrapportage inzake functioneren Belastingdienst

Geplaatst: 31 augustus 2019
Kenmerk: 2019.20474

Voortgangsrapportage inzake functioneren Belastingdienst

In zijn brief van 2 juli 2019 met kenmerk 2019-0000109112 doet de Staatssecretaris van Financiën verslag over de Eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 van de Belastingdienst. Bijgaand een korte samenvatting.

De Staatssecretaris van Financiën hecht veel waarde aan het informeren van de Tweede Kamer over het functioneren van de Belastingdienst. De informatieverstrekking via de (halfjaars)rapportages moet worden verbeterd. De samenhang moet worden verbeterd en de inhoud moet minder worden bepaald door incidenten.

Voortgangsrapportage

In zijn voortgangsrapportage maakt de Staatssecretaris van Financiën opmerkingen over de cultuur bij de Belastingdienst naar aanleiding van het onderzoeksrapport ‘ongeschreven regels’ van de Auditdienst Rijk (hierna ook: ADR). De ADR heeft onderzoek uitgevoerd bij de Belastingdienst en onderdelen van het kerndepartement die met de Belastingdienst samenwerken. Het onderzoek heeft voornamelijk betrekking op de hogere managementniveaus en niet op de medewerkers. De Staatssecretaris wil een aanvullend onderzoek laten verrichten door een extern onderzoeksbureau dat is gespecialiseerd in cultuurvraagstukken en dat tevens ruime expertise heeft om de benodigde gedragsveranderingen te ondersteunen.

De Staatssecretaris van Financiën wil de aanpak ‘Beheerst vernieuwen’ uitbreiden. Het programma bevat de pijlers ‘Personeel c.q. het personeelsbeleid’, ‘ICT’ en ‘Sturing/Beheersing c.q. de bedrijfsvoering’. Aan dit programma moet de pijler ‘Cultuur’ worden toegevoegd.

Cultuur Belastingdienst

Ter zake van de pijler ‘Personeel’ zijn stappen gezet inzake de werving. Met betrekking tot de pijler ‘ICT’ is het applicatielandschap van de Belastingdienst in beeld gebracht en is meer sturing aangebracht. Ter zake van de pijler ‘Sturing/Beheersing’ zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van managementinformatie en de implementatie van de Topstructuur. De nieuwe pijler ‘Cultuur’ is gericht op alle medewerkers van de Belastingdienst. Met kennis en expertise van buiten de Belastingdienst wordt getracht om gedrag en handelen echt te veranderen. De Staatssecretaris van Financiën wil dat "binnen de Belastingdienst een open en veilig klimaat komt waar medewerkers in hun kracht gezet worden, zich veilig voelen en fouten kunnen worden gemaakt. Een klimaat waar fouten op het juiste niveau worden gemeld, nadrukkelijk van die fouten wordt geleerd, dilemma’s worden besproken en moreel leiderschap en rechtstatelijk handelen de mores zijn. En waarbij in de relatie met burgers en bedrijven oog is voor de menselijke maat."

Bij alle onderdelen van de Belastingdienst volgen di najaar sessies over cultuur met medewerkers. Ook start dan binnen de Belastingdienst een brede campagne, onder andere via intranet, met een corporate film en voorbeeldverhalen van medewerkers en leidinggevenden. Leidinggevenden krijgen een traject aangeboden met opleidingen en inspiratieworkshops.

Onvolkomenheden bedrijfsvoering

Verder doet de Staatssecretaris van Financiën verslag over onvolkomenheden in de bedrijfsvoering van de Belastingdienst die de Algemene Rekenkamer van het Ministerie van Financiën heeft geconstateerd.

Voor raadplegen rapport Algemene Rekenkamer 'Verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX). klik hier

Documenten en publicaties

  • Jaarplan 2019 Belastingdienst, d.d. 5 november 2018, nr. 2018-0000186722. Klik hier. Voor aanbiedingsbrief. Klik hier
  • Brief Staatssecretaris van Financiën. d.d. 2 juli 2019, nr. 2019-0000109112 inzake Eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst. klik hier
  • Onderzoeksrapport 'ongeschreven regels' Auditdienst Rijk. klik hier
  • Brief Staatssecretaris van Financiën d.d. 14 juni 2019, Kamerstuk 31066 nr. 495 inzake vragen naar aanleiding van 23e halfjaarsrapportage Belastingdienst. klik hier Voor raadplegen samenvatting. klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.