Nieuws

Forfaits in het belastingstelsel

Geplaatst: 31 augustus 2019
Kenmerk: 2019.20599

Forfaits in het belastingstelsel

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar forfaits in het belastingstelsel. Een rapport dat ook voor de gemeentelijke praktijk van belang is.

Forfaits in belastingwetgeving

De Nederlandse belastingwetgeving kent 48 forfaitaire regelingen die in 17 verschillende wetten de heffing van belastingen moeten vereenvoudigen. Forfaits zijn in de belastingwetgeving opgenomen om (groepen) van belastingplichtigen een vaste waarde toe te kennen bij genoten voordeel of geleden nadeel.

De forfaitaire regelingen moeten periodiek worden geëvalueerd en worden bijgesteld. Uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat het Kabinet niet aan die verplichting voldoet. De helft van de 48 bestaande forfaits zijn sinds 2010 niet meer geactualiseerd. De forfaits moeten eens in de zeven jaar worden geëvalueerd.

Belangrijke forfaits zijn het eigenwoningforfait, de bijtelling voor de auto van de zaak in de loonbelasting en de vermogensrendementsheffing.

Reactie Staatssecretaris van Financiën

In zijn reactie erkent de staatssecretaris van Financiën dat er niet periodiek geëvalueerd wordt, maar dat dit wel noodzakelijk is. Hij zal dit nader onderzoeken en zal de resultaten daarvan begin 2020 aan het parlement sturen.

Gemeentelijke praktijk

Het rapport is ook voor de gemeentelijke praktijk van belang. De Nederlandse belastingwetgeving kent ook een aantal forfaits die voor de gemeente van belang zijn.

  • IB-reisaftrek. Aftrek van het loon van per openbaar vervoer afleggen van woon-werkverkeer.
  • Loon in natura. Waardering van voorzieningen die geheel of gedeeltelijk gebruikt of verbruikt worden op de werkplek.
  • Is de belastingvrije reiskostenvergoeding van € 0.19 per kilometer nog actueel?

Documenten en publicaties

  • Brief Staatssecretaris van Financiën aan President van de Algemene Rekenkamer, d.d. 12 juni 2019, AFP/2019-0000086669. Klik hier
  • Rapport Algemene Rekenkamer 'Forfaits in het belastingstelsel'. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.