Nieuws

Fiscale beleidsagenda 2019

Geplaatst: 31 augustus 2019
Kenmerk: 2019.20559

Fiscale beleidsagenda 2019

Bij brief van 23 mei 2019 met nr. 2019- 2019-0000083393 heeft de Staatssecretaris van Financiën de Fiscale beleidsagenda 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Vervolgens is bij brief van 29 mei 2019 de Fiscale beleidsagenda 2019 naar de Eerste Kamer gestuurd. Bijgaand een korte samenvatting.

In de Fiscale beleidsagenda 2019 staan vijf thema’s centraal. Namelijk: 1) aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking, 2) lagere lasten op arbeid, 3( aantrekkelijk vestigingsklimaat, 4) verdere vergroening, 5) goede uitvoerbaarheid.

Bijgaand een overzicht van de relevante onderdelen voor gemeenten.

Vervanging wet DBA

Ook de wetgeving voor opdrachtnemers en opdrachtgevers heeft de aandacht van het kabinet. Op de arbeidsmarkt hebben zzp’ers een belangrijke positie en zij moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Het kabinet vindt het van belang dat zzp’ers om de juiste redenen kiezen voor zzp-schap en dat er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die ermee was beoogd waardoor te veel zzp’ers nu in onzekerheid verkeren. In het regeerakkoord is daarom een vervanging van de Wet DBA aangekondigd. Dit betreft maatregelen voor zowel de onderkant als de bovenkant van de arbeidsmarkt en de introductie van een zogenoemde “opdrachtgeversverklaring”. Over de uitwerking van deze maatregelen zijn twee voortgangsrapportages naar de Tweede Kamer gestuurd.17 Voor de zomer zal de Tweede Kamer opnieuw worden geïnformeerd over de stand van zaken voor de invoering van deze maatregelen. Daarnaast is met ingang van 1 januari 2019 een verduidelijking van het begrip “gezag” opgenomen in het Handboek voor de loonheffingen.

Werkkostenregeling

In de Wet op de loonbelasting 1964 staat de komende tijd een aantal aanpassingen binnen de werkkostenregeling gepland. Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven. Het mag daarbij ook gaan om zaken waar werknemers privévoordeel van kunnen hebben. Typische voorbeelden zijn kerstpakketten en bedrijfsuitjes. Het totale bedrag aan deze vergoedingen en verstrekkingen moet binnen een jaarlijkse “vrije ruimte” blijven. Deze vrije ruimte bedraagt in de huidige situatie 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen. Met name mkb-ondernemingen met lage lonen en/of veel parttimers ervaren de huidige
beperking van de vrije ruimte als knellend.

Ik heb al aangekondigd dat het kabinet in het Belastingplan 2020 een voorstel zal doen om de vrije ruimte verhogen. Ik wil de verruiming zo vormgeven dat deze voor kleine werkgevers relatief het grootst is. De vrije ruimte wordt volgens mijn voorstel berekend als 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. Daarnaast zullen vergoedingen voor verklaringen omtrent gedrag (‘VOG’) niet meer ten laste komen van de vrije ruimte. Andere mogelijke
tegemoetkomingen worden onderzocht, zowel in de vorm van wetswijzigingen als in de uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst.

Op Prinsjesdag zal het kabinet ook voorstellen doen voor andere knelpunten die werkgevers ervaren bij de toepassing van de werkkostenregeling. Het kabinet zal voorstellen om de wijze van waardebepaling bij producten uit eigen bedrijf aan te passen en zal voorstellen om werkgevers meer tijd te geven om vast te stellen of en hoeveel belastingheffing verschuldigd is ter zake van de als eindheffingsbestanddelen aangewezen vergoedingen en verstrekkingen. Voor deze voorstellen geldt dat ze onder voorbehoud van een positief eindoordeel van de nog lopende uitvoeringstoets gedaan
zullen worden. Deze voorstellen hebben ook een samenloop met het vervolg op de evaluatie van de werkkostenregeling. In de kabinetsreactie op de evaluatie heb ik aangegeven in overleg te treden met het bedrijfsleven om na te gaan voor welke aanpassingen in de regeling draagvlak bestaat. Inmiddels hebben verschillende overleggen plaatsgevonden. De maatregelen zullen tegemoetkomen aan knelpunten die bij deze overleggen naar voren zijn gebracht.

Documenten en publicaties

  • Aanbiedingsbrief Fiscale beleidsagenda 2019 d.d. 23 mei 2019 met nr. 2019-0000083393 aan Tweede Kamer. Klik hier
  • Aanbiedingsbrief Fiscale beleidsagenda 2019 d.d. 29 mei 2019 met nr. 2019-0000088297 aan Tweede Kamer. Klik hier
  • Fiscale beleidsagenda 2019. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.