Nieuws

Verhuur van zonnepanelen

Geplaatst: 02 maart 2019
Kenmerk: 2019.05209

Verhuur van zonnepanelen

Op 25 februari 2019 is een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 6 december 2018 met nr. AWB 17/5556 gepubliceerd. De rechtbank oordeelt dat de verhuur van zonnepanelen die een onroerende zaak zijn geplaatst een zelfstandige met omzetbelasting belaste prestatie betreft. De verhuur van zonnepanelen gaat niet op in de btw-vrije huur van de onroerende waarop de zonnepanelen zijn geplaatst.

Voor raadplegen uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 6 december 2018, nr. AWB 17/5556. Klik hier

Procedure

Een onroerende zaak wordt met ingang van 22 mei 2015 btw-vrij verhuurd aan een Cultuurpodium. In maart 2016 worden op de onroerende zaak zonnepanelen aangebracht. De verhuurder heeft op 13 juli 2016 met het Cultuurpodium een huurovereenkomst gesloten voor het gebruik van de zonnepanelen en de LED-verlichting. De vergoeding voor het gebruik van de zonnepanelen en LED-verlichting bedraagt op jaarbasis € 1.400 ex btw. Het geschil betreft de vraag of de verhuur van de zonnepanelen een zelfstandige met btw belaste dienst vormt of dat de ter beschikking stelling van zonnepanelen opgaat in de btw-vrije huur.

De rechtbank volgt het standpunt van partijen dat de zonnepanelen roerende zaken zijn. De rechtbank oordeelt dat de verhuur van de zonnepanelen een afzonderlijke prestatie betreft. De huurovereenkomst voor de zonnepanelen is één jaar na de huurovereenkomst van de onroerende zaak opgesteld. Voor de huur van de zonnepanelen is een afzonderlijke huurprijs overeengekomen. De intentie van de huurovereenkomst is het verlagen van de energiekosten. De huurder was niet verplicht de zonnepanelen te huren maar had ter zake een keuze. De verhuur van de zonnepanelen is belast met btw. De verhuurder heeft recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw via de btw-aangifte.  

Praktijk  

  • De Rechtbank volgt het standpunt van partijen dat de zonnepanelen zelfstandige roerende zaken zijn. Is dat werkelijk zo als de zonnepanelen onderdelen zijn van het dak. Door de aanname kan de uitspraak een beperkte betekenis hebben.
  • Betreft de verhuur van zonnepanelen niet een prestatie die opgaat in de btw-vrije hoofdhuur van het gebouw. Door de zonepanelen wordt het huren van het gebouw aantrekkelijker. Wellicht is de verhuur van de zonnepalen een prestatie die bijkomstig is aan de hoofdprestatie die bestaat uit de btw-vrije verhuur van het gebouw.  
  • Als de huurder de opgewekte elektriciteit direct gebruikt voor btw-vrijgestelde prestaties kan het juist aantrekkelijk zijn om de zonnepanelen btw-vrij te huren. Immers op iedere huurtermijn drukt btw en de btw op de huurtermijnen kan gelet op de levensduur van de zonnepalen per saldo tot meer kosten aan btw leiden dan de btw op de aanschafkosten van zonnepanelen. In vaktermen: de btw-druk op de output is groter dan de btw op de kosten. 
  • Doorgaans worden overschotten aan het elektriciteitsnet geleverd. De omvang van de leveringen aan het elektriciteitsnet fluctueert. Taxnavigator adviseert gemeenten ter zake praktische afspraken met de Belastingdienst te maken. 
  • In plaats van van het verhuren van de zonnepanelen kan de verhuurder ook met de huurder afspreken dat hij de zonnepanelen niet verhuurt maar dat hij opgewekte elektriciteit levert aan de huurder. 
  • Voor zover zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis, stadhuis of stadskantoor worden geplaatst neemt een aantal eenheden van de Belastingdienst het standpunt in dat het gemeentelijke mengpercentage van toepassing is.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.