Nieuws

Aan werknemer betaalde dwangsom is geen loon

Geplaatst: 27 februari 2019
Kenmerk: 2019.05206

Aan werknemer betaalde dwangsom is geen loon

In zijn arrest van 15 februari 2019 met nr. 18/01914 oordeelt de Hoge Raad dat een dwangsom die aan een werknemer wordt betaald in de gegeven omstandigheden niet is belast met loonbelasting.

1. Feiten

Een medewerker van de Politie heeft bij zijn korpschef verzocht om een herwaardering van zijn functie. Tegen de afwijzing van dat verzoek heeft de medewerker bezwaar gemaakt waarop door de korpschef niet tijdig is beslist. De korpschef heeft daardoor ex art. 4:17 awb jegens de belanghebbende een dwangsom ad € 490 verbeurd, die in oktober 2014 aan hem is uitbetaald onder inhouding van € 295,75 aan loonheffing. In geschil is of de dwangsom moet worden aangemerkt als loon in de zin van art. 10(1) Wet LB.

2. Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat de dwangsom niet is belast met loonbelasting. Artikel 4:17 Awb bevat een regeling voor het verbeuren en verschuldigd worden van een dwangsom door een bestuursorgaan dat een beschikking op aanvraag niet tijdig heeft gegeven. Een op die bepaling gebaseerde dwangsom wordt het bestuursorgaan uitsluitend verschuldigd in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan. Daarbij is niet van belang of de aanvrager van een beschikking in een dienstbetrekking staat tot dat bestuursorgaan. 

De vaststelling door een bestuursorgaan van een aan haar werknemer op grond van artikel 4:17 Awb verschuldigde dwangsom vindt als zodanig geen grondslag in die dienstbetrekking en strekt niet tot nakoming van een uit die dienstbetrekking voortvloeiende verplichting, maar strekt uitsluitend tot naleving van de algemene uit artikel 4:14 Awb en artikel 4:15 Awb voortvloeiende verplichting van het bestuursorgaan om tijdig op een aanvraag te beslissen. Het oordeel van het Hof dat de dwangsom niet zozeer grond vindt in de dienstbetrekking dat zij als daaruit genoten loon moet worden aangemerkt, is juist volgens de Hoge Raad.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.