Nieuws

Subsidie aanlegkosten natuurlijke oevers niet belast met btw

Geplaatst: 26 oktober 2019
Kenmerk: 2019.22159

Subsidie aanlegkosten natuurlijke oevers niet belast met btw

In zijn uitspraak van 15 mei 2019, nr. AWB 18/261, oordeelt Rechtbank Gelderland dat de vergoeding voor het aanleggen van natuurlijke oevers niet is belast met btw.

1. Feiten

Een exploitant van een melkveebedrijf ontvangt van Waternet een eenmalige aanlegvergoeding van € 47.147 voor de aanleg van natuur- en boervriendelijke oevers. De aanlegvergoeding werd verstrekt op grond van de 'Stimuleringsregeling Natuurlijke Oevers' van AVG. Door het insturen van een antwoordkaart kon de exploitant in aanmerking komen voor een voorschot van € 37.739. De werkzaamheden zijn in 2015 afgerond. De totale aanlegvergoeding bedroeg uiteindelijk € 53.333,70. De Belastingdienst heeft bij de veehouder een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd omdat over de ontvangen aanlegvergoeding geen btw is voldaan. De exploitant van het melkveebedrijf bestrijdt de naheffing van de Belastingdienst.

2. Uitspraak Rechtbank Gelderland

Rechtbank Gelderland oordeelt dat geen sprake is van een prijssubsidie. Aan Waternet of AVG wordt door de exploitant van het melkveebedrijf geen dienst verleend. Waternet is geen eigenaar van de oevers. Waternet handelt in het kader van het algemeen belang. De voorschriften die Waternet heeft gesteld zijn ook niet ten bate
van Waternet zelf maar deze zijn gesteld om het algemeen belang, namelijk het verbeteren van de
chemische en ecologische kwaliteit van watergangen en plassen, optimaal te dienen. Het onderhoud
van de oevers en het voorkomen van afkalving van de oevers is een taak van de eigenaar c.q. de exploitant van het melkveebedrijf. De exploitant van het melkveebedrijf neemt geen taak van Waternet en/of AGV over en verricht ook geen werkzaamheden op de grond of in de watergangen van Waternet of AGV

Voor raadplegen uitspraak Rechtbank Gelderland van 15 mei 2019, nr. AWB 18/261. Klik hier

3. Gemeentelijke praktijk

Subsidies en btw betreft een ingewikkeld fiscaal vraagstuk. De belangrijkste vraag is steeds of de verstrekker van de subsidie een individueel voordeel verkrijgt c.q. een voordeel waarbij met name de verstrekker van de subsidie is gebaat.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.