Nieuws

Spuk is ook een sport!

Geplaatst: 04 mei 2019
Kenmerk: 2019.05395

Spuk is ook een sport!

Veel gemeenten zijn bezig met het opstellen van de SPUK-claim. Wij wijzen u graag op het artikel over de verschillende benadering inzake SPUK. Voor raadplegen artikel 'SPUK: nog veel vragen'. klik hier.

Een aantal gemeenten werkt aan de implementatie van het btw-besparende SPUK-model. Taxnavigator heeft het SPUK-model compleet voor u uitgewerkt. Ook de samenwerkingsovereenkomst die partijen moeten sluiten hebben wij voor u opgesteld.

1. SPUK-model

Bij een zogenoemd SPUK-model worden de sportaccommodaties voor rekening en risico van de gemeente geëxploiteerd. Een stichting ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Veel stichtingen oriënteren zich op hun btw-positie. Het model-SPUK kan vanuit financieel perspectief interessant zijn. De subsidieregeling voor gemeenten c.q. de SPUK voor gemeenten heeft een ruimere werking dan subsidieregeling voor amateursportorganisaties. SPUK betreft alle kosten btw. Ook kosten op btw van elektriciteit, gas, schoonmaak etc. De subsidieregeling voor amateursportorganisaties (stichting/sportbedrijven) vergoed deze kosten niet.

2. Uitwerking model-SPUK:

 1. De gemeente en stichting/sportbedrijf beëindigen de huur van de sportaccommodaties.
 2. De gemeente geeft gelegenheid tot sportbeoefening c.q. exploiteert de sportaccommodaties.
 3. De gemeente heeft geen winstoogmerk en de dienstverlening inzake het geven van gelegenheid tot sport is vrijgesteld van de heffing van btw.
 4. De gemeente kan btw op de kosten niet in aftrek nemen op de btw-aangifte.
 5. De gemeente claimt de kosten van btw bij SPUK.
 6. De gemeente geeft de stichting/sportbedrijf de opdracht om voor rekening en risico van de gemeente de gemeentelijke sportaccommodaties te exploiteren.
 7. De stichting stuurt voor haar werkzaamheden al dan niet een factuur met btw.
 8. De gemeente exploiteert de gemeentelijke sportaccommodaties voor eigen rekening en risico.
 9. De gemeente kan de btw op de kosten van exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties claimen bij het Sportcompensatiefonds c.q. SPUK voor zover recht op subsidie bestaat. Dit geldt ook voor de btw die de stichting factureert aan de gemeente.
 10. De stichting heeft recht op aftrek van btw als de stichting met btw belaste diensten aan de gemeente factureert.
 11. Stichting kan kosten namens c.q. voor rekening en risico van de gemeente maken. Factuur moet aan gemeente worden uitgereikt. Gemeente kan btw op kosten claimen bij SPUK.
 12. Stichting kan kosten voor eigen rekening en risico maken. Stichting neemt btw op kosten in aftrek. Stichting factureert btw aan gemeente. Gemeente claimt betaalde btw bij SPUK.
 13. Om claim van btw bij SPUK te beperken kan gemeente personeel in dienst van de gemeente en machines van de gemeente om niet ter beschikking stellen c.q. als subsidie in natura ter beschikken aan stichting/sportbedrijf. De kosten die stichting/sportbedrijf bij gemeente in rekening brengt en daarmee de btw dalen. Gevolg minder hoge claim bij SPUK omdat minder geld wordt rond gepompt.

Voor meer informatie en tekening van het model SPUK: klik hier

Voor downloaden samenwerkingsovereenkomst SPUK-model: klik hier

3. Belastingdienst

Wij krijgen regelmatig de vraag of de Belastingdienst akkoord gaat met dit model. De Belastingdienst heeft niets te maken met SPUK. Immers SPUK betreft een subsidie en de Belastingdienst heeft niets te maken met de uitvoering van de SPUK-regeling. SPUK is een subsidieregeling van het Ministerie van VWS.

4. Cursus

Op 15 mei 2019 verzorgen wij de cursus 'Sport en btw'. In deze cursus behandelen wij de fiscale aspecten van de verschillende exploitatiemodellen. Daarnaast bespreken wij de SPUK en BOSA uitgebreid met u. Aansluitend gaan wij in op de exploitatiemodellen waarmee het btw-voordeel blijft behouden. U gaat met uitgebreide sheets en complete fiscale adviezen naar huis. Uw casussen kunnen voor, tijdens of na de cursus worden besproken.

Voor meer informatie over de cursus 'Sport en btw': klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.