Nieuws

VpB: reclameconcessies

Geplaatst: 03 augustus 2019
Kenmerk: 2019.05696

VpB: reclameconcessies

Op dit moment ontvangen veel gemeenten vragenbrieven van de Belastingdienst inzake verleende reclameconcessies. De Belastingdienst ontvangt graag een afschrift van de contracten en een overzicht van de bedragen die zijn ontvangen.

Standpunten gemeenten

Gemeenten nemen het standpunt in dat ter zake van verleende reclameconcessies gerealiseerde financiële overschotten buiten de reikwijdte van de vennootschapsbelasting vallen. De financiële overschotten zijn niet belast met vennootschapsbelasting omdat de overheidsvrijstelling van toepassing is. De gemeente handelt bij het verstrekken van reclameconcessies als overheid. Slechts de gemeente kan concessies c.q. vergunningen verstrekken om in het openbaar gebied van de gemeente reclame te plaatsen. Daarnaast is sprake van normaal vermogensbeheer. Het verwerven van het financiële overschot vergt nauwelijks enige inzet van arbeid. Enkele gemeenten hebben zelfs het aanbestedingsproces inzake reclameconcessies uitbesteed aan een bedrijf. Daarnaast streven gemeenten niet naar het maximale financiële overschot.

Overheidsvrijstelling

Jurisprudentie van het Hof van Justitie onderbouwt het standpunt van de gemeenten. Volgens de redactie van Taxnavigator zijn in de jurisprudentie van het Hof van Justitie sterke aanwijzingen te vinden dat concessies die de overheidssfeer betreffen buiten de reikwijdte van de belastingheffing vallen. Zo oordeelt het Hof van Justitie in zijn arrest van 26 juni 2007 in zaak C-284/04 (T-Mobile Austria GmbH and Others v Republik Österreich) en zijn arrest van 26 juni 2007 in zaak C-369/04 ( Hutchison 3G UK Ltd and Others v Commissioners of Customs and Excise) dat een overheidslichaam als overheid handelt bij het in concessie geven van UMTS-frequenties. Gemeenten nemen niet deel aan een markt. Gemeenten creëren een markt waarop aanbieders hun rechten kunnen exploiteren om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Daarnaast reguleren gemeenten deze markt.

Normaal vermogensbeheer

De gemeente stelt delen van de publieke ruimte tegen vergoeding exclusief ter beschikking aan de exploitant zodat deze reclame kan maken voor producten en diensten van derden. Het verstrekken van een concessie laat zich vergelijken met de verhuur van onroerende zaken. De verhuur van onroerende zaken betreft doorgaans normaal vermogensbeheer. Het rendement dat gemeenten realiseren met betrekking tot het verstrekken van een concessie inzake de exploitatie van reclameobjecten is beperkt tot het rendement dat ontstaat bij normaal vermogensbeheer.

Gemeenten hebben andere doelstellingen met het verlenen van een concessie voor de exploitatie van reclameobjecten dan het behalen van het maximale rendement. Gemeenten willen worden ontlast van werkzaamheden. Daarnaast willen gemeenten een wildgroei van reclameobjecten voorkomen. Gemeenten streven naar een rustig straatbeeld. Gemeenten zullen het standpunt innemen dat het verstrekken van een reclameconcessie geen onderneming betreft. In een aantal gevallen is zelfs het verstrekken van een concessie door de gemeente uitbesteed aan een derde. Zoals een groot belastingadviesbureau omschrijft zijn de werkzaamheden van gemeenten inzake reclame doorgaans nog beperkter dan de werkzaamheden die bij normaal vermogensbeheer aan de orde zijn.

Belastingdienst

De Belastingdienst is op dit moment bezig met het verzamelen van informatie en standpunten van gemeenten. De overheidsvrijstelling zou niet van toepassing zijn omdat sprake is van een economische activiteit. Bovendien facturen gemeenten btw met betrekking tot de afrekening van reclameconcessies.

Van normaal vermogensbeheer is geen sprake omdat geen vermogensbestandelen ter beschikking worden gesteld maar de activiteit betreft het verlenen van een recht. De activiteit is volgens de Belastingdienst te duiden is als ‘het gelegenheid geven tot het maken van reclame’.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.