Nieuws

Modelbezwaarschrift gemeentelijk mengpercentage 2014

Geplaatst: 14 december 2019
Kenmerk: 2019.22722

Modelbezwaarschrift gemeentelijk mengpercentage 2014

Een aantal gemeenten laat het mengpercentage opnieuw bepalen. Sommige gemeenten hebben daarvoor een tool aangeschaft en andere gemeenten gebruiken de zogenoemde Orinco-methode. De gemeenten kunnen mogelijk ook met betrekking tot 2014 nog een financieel voordeel realiseren. Het is daarbij van belang dat de gemeente haar rechten veilig stelt. Onderstaand bezwaar c.q. verzoek om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds en bezwaar tegen de btw-aangiften 2014 kunt u daarvoor gebruiken.

AANTEKENEN

AAN: Belastingdienst (adres invullen)

Betreft: Gemeente XX/bezwaar beschikking BTW-compensatiefonds 2014/verzoek nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2014/Bezwaar btw-aangiften 2014/bezwaar teruggaafbeschikkingen 2014

Geachte heer, mevrouw,

Namens de gemeente XX (hierna ook: de gemeente) maak ik bezwaar tegen de over het tijdvak 2014 aan de gemeente uitgereikte beschikking BTW-compensatiefonds 2014 c.q. vraag ik ingevolge artikel 9, lid 4 van de Wet op het BTW-compensatiefonds om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2014. Het verzoek om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2014 c.q. bezwaar tegen de beschikking BTW-compensatiefonds 2014 houdt verband met het herijken van het gemeentelijk mengpercentage.

Namens de gemeente XXXX ( hierna: de gemeente) maak ik bezwaar tegen de door de gemeente op de btw-aangiften over het tijdvak 2014 (kalenderjaar 2014) voldane omzetbelasting en maak ik bezwaar tegen de btw-teruggaafbeschikkingen inzake tijdvak 2014 c.q. de bij beschikking terug ontvangen omzetbelasting over het tijdvak 2014. Het bezwaar tegen de btw-aangiften en btw-teruggaafbeschikkingen houdt verband met het herijken van het gemeentelijk mengpercentage.

Ik verzoek u de ontvangst van het verzoek om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2014 c.q. onderhavig bezwaar inzake btw-aangiften/teruggaafbeschikkingen schriftelijk te bevestigen.

In afwachting van uw reactie, teken ik,

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.