Nieuws

Modelbezwaarschrift BTW-compensatiefonds 2014

Geplaatst: 14 december 2019
Kenmerk: 2019.22692

Modelbezwaarschrift BTW-compensatiefonds 2014

Zoals wij hebben begrepen doet de Hoge Raad dit jaar geen uitspraak meer over het recht op compensatie van btw met betrekking tot de exploitatie van begraafplaatsen en re-integratie. Op 31 december 2019 verjaart het jaar 2014. Mogelijk hebben gemeenten nog recht op compensatie van btw inzake de kosten van de exploitatie van begraafplaatsen en de btw op kosten van re-integratie. Met bijgevoegd modelbezwaarschrift kunt u de rechten van de gemeente veilig stellen. De Belastingdienst zal verzoeken om een cijfermatige onderbouwing. De cijfermatige onderbouwing moet u zelf verzorgen.

Modelbezwaarschrift jaarbeschikking BTW-compensatiefonds 2014

AANTEKENEN

AAN: Belastingdienst (adres invullen)

Betreft: Gemeente XX/bezwaar beschikking BTW-compensatiefonds 2014/verzoek nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2014.

Geachte heer, mevrouw,

Namens de gemeente XX (hierna ook: de gemeente) maak ik bezwaar tegen de over het tijdvak 2014 aan de gemeente uitgereikte beschikking BTW-compensatiefonds 2014 c.q. vraag ik ingevolge artikel 9, lid 4 van de Wet op het BTW-compensatiefonds om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2014.

Het verzoek om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2014 c.q. bezwaar tegen BTW-compensatiefonds 2014 houdt verband met het recht op compensatie van btw inzake de exploitatie van begraafplaatsen en het recht op compensatie van btw inzake kosten re-integratie. Voor de motivering van het verzoek verwijs ik naar onderstaande jurisprudentie.

Gerechtshof Den Haag oordeelt in zijn uitspraak van 16 maart 2018, nr. BK 17/00742, dat de gemeente de btw op de kosten van de exploitatie van een begraafplaats kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad in zijn conclusie d.d. 28 februari 2019, 18/01712, om de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag te bevestigen.

De gemeente heeft niet alle btw op de kosten re-integratie gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. In zijn uitspraak van 24 november 2017, met zaaknummers SGR 16/6556, SGR 16/6557, SGR 16/6558, SGR 16/6559, SGR 16/6560, SGR 16/6561 en SGR 17/5628 oordeelt Rechtbank Den Haag dat een gemeente de btw op de kosten van re-integratie volledig kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De rechtbank verwijst voor de motivering van het oordeel in punt 14 van zijn uitspraak naar de parlementaire geschiedenis en in punt 15 van zijn uitspraak naar de uitspraak van Gerechtshof Den Haag van 11 januari 2013, met nummers BK-11/00546 t/m BK-11/00548, BK-12/00200 en BK-12/00201. Het Gerechtshof Den Haag oordeelt in zijn uitspraak van 15 juni 2018, nrs. BK-18/00004 t/m BK18-00010 dat de gemeente Barendrecht alle btw op de kosten van re-integratie kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

Ik verzoek u de ontvangst van het verzoek om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2014 c.q. onderhavig bezwaar schriftelijk te bevestigen.

In afwachting van uw reactie, teken ik,


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.