Nieuws

Hof van Justitie: Aftrek btw op kosten aanleg openbare weg.

Geplaatst: 26 oktober 2019
Kenmerk: 2019.22168

Hof van Justitie: Aftrek btw op kosten aanleg openbare weg.

Op 13 september 2019 is bij het Hof van Justitie de zaak C-528/19 (F-AG) geregistreerd. De zaak betreft een prejudiciële vraag van de Duitse belastingrechter over het recht op aftrek van btw inzake de aanleg van een weg die wordt overgedragen aan een gemeente. De zaak is ook voor de Nederlandse praktijk van belang. Hebben bijvoorbeeld projectontwikkelaars ook recht op teruggaaf van btw inzake de aanleg van een openbaar park, omvangrijke groenzone of vijver? Kan de ontwikkelaar de btw op kosten van verplaatsen van een schoolgebouw in aftrek nemen op de btw-aangifte. Bijgaand treft u een update aan.

Achtergrond procedure

A-GmbH exploiteert een steengroeve. De exploitant van de steengroeve heeft vergunning verkregen voor de exploitatie van de steengroeve waarbij de voorwaarde is gesteld dat de infrastuur die nodig is om de gewonnen kalksteen te vervoeren wordt aangelegd in de vorm van een openbare weg. De openbare weg wordt eigendom van stad X. De vennootschap A-GmbH neemt de btw op de kosten van het aanleggen van de gemeentelijke weg in aftrek op de btw-aangifte. De Duitse Belastingdienst bestrijdt het recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw. De vennootschap A-GmbH heeft de weg om niet ter beschikking gesteld aan de stad.

Bij de Duitse belastingrechter bestaan twijfels of het standpunt van de Duitse Belastingdienst juist is. De kosten van het aanpassen van de openbare weg gaan op in de kostprijs van de producten van de exploitant van de steengroeve. Voorts is de zaak Iberdrola van belang. Op 14 september 2017 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak C-132/16 (Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments EOOD). Het Hof van Justitie oordeelt dat Iberdrola de btw op de kosten van de renovatie van een gemeentelijk pompstation voor de gemeentelijke riolering dat niet haar eigendom is terug krijgt via de btw-aangifte als een objectief verband bestaat met een met btw belaste activiteit van een belastingplichtige. Tussen de kosten van renovatie van het gemeentelijk pompstation voor gemeentelijke riolering en de met btw belaste prestaties van Iberdrola moet een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaan. De renovatie van het gemeentelijke pompstation voor afvalwater is noodzakelijk om het vastgoedproject te kunnen realiseren. Dat de gemeente een voordeel heeft van de renovatiewerkzaamheden staat het recht op teruggaaf van btw van Iberdrola niet in de weg. De kosten die Iberdrola maakt met betrekking tot de kosten van renovatie van het gemaal worden bekostigd met de verkoop en levering van vakantieappartementen. Het recht op teruggaaf van btw bestaat niet voor zover meer kosten zijn gemaakt dan strikt noodzakelijk is. De Duitse belastingrechter vraagt zich af of de weg aan de stad om niet wordt geleverd? Of is sprake van een onttrekking in het kader van bedrijfsdoeleinden?

Voor raadplegen documentatie zaak C-528/19 (F-AG). Klik hier

Nederlandse praktijk

Waterschappen. Een gemeente kan de btw op de kosten van de aanleg en het onderhoud van een gemeentelijke weg compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De provincie kan de btw op de kosten van de aanleg en het onderhoud van een provinciale weg compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Rijkswaterstaat krijgt naar verluid de btw op de kosten van infrastructurele projecten via de zogenoemde ‘interne compensatie’ vergoed. Voor een waterschap is de btw op de kosten van de aanleg en het onderhoud van een weg een kostenpost. Moet in verband met het winnen van klei, zand of kiezel een weg van het waterschap worden aangepast dan is het vanuit btw-perspectief aantrekkelijk om de werkzaamheden door de onderneming te laten verzorgen als het Hof van Justitie in het voordeel van A-GmbH oordeelt.

Park, omvangrijke groenzone of vijver. In onderdeel ‘2.5.2.3. Uitvoering van bestemmingsplannen door een derde’ van het Besluit ‘Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen’ van 25 januari 2012, nr. BLKB2012/175M is aangegeven dat projectontwikkelaars en woningstichtingen onder voorwaarden de btw op de kosten van een bestemmingsplan kunnen aftrekken op de btw-aangifte. Een voorwaarde is dat gemeenten de btw op de kosten moeten kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds en de gemeenten moet ter zake een verklaring afgeven. Wordt een park, een omvangrijke groenzone of vijver aangelegd dan zouden de projectontwikkelaars de btw op de kosten van het aanleggen van het park, de omvangrijke groenzone en de vijver niet in aftrek kunnen nemen op de btw-aangifte. Immers als een park, omvangrijke groenzone of vijver afzonderlijk wordt geleverd dan is de levering niet belast met btw. Volgens Taxnavigator is het de vraag of toch geen recht op aftrek van btw bestaat. Immers de kosten van het park, omvangrijke groenzone en vijver zullen veelal worden bekostigd door de kopers van woningen welke woningen belast met btw worden verkocht en geleverd of bouwkavels die belast met btw worden verkocht en geleverd.

Schoolgebouw en/of sportveld. Als de ontwikkelaar een schoolgebouw of sportveld moet verplaatsen in verband met de ontwikkeling van het bestemmingsplan heeft de ontwikkelaar geen recht op aftrek van btw op de kosten. Immers de gemeente zal geen verklaring inzake het recht op compensatie van btw kunnen afgeven. Mogelijk heeft de ontwikkelaar recht op aftrek van btw op grond van Europese jurisprudentie.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.