Nieuws

Formeel: opgewekt vertrouwen

Geplaatst: 04 mei 2019
Kenmerk: 2019.05376

Formeel: opgewekt vertrouwen

Op 19 april 2019 is een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag gepubliceerd over het vertrouwensbeginsel. De uitspraak betreft de Inkomstenbelasting maar is ook voor gemeenten van belang. Volgens het Gerechtshof Den Haag kan een belastingplichtige (een in rechte te beschermen) vertrouwen ontlenen aan een bevestigingsbrief die de belastingplichtige aan de Belastingdienst heeft gestuurd en waarop de belastinginspecteur niet (meer) heeft gereageerd. Een belangrijke uitspraak voor de praktijk!

1. Feiten

Een belastingplichtige en zijn echtgenote hebben specifieke zorgkosten op de IB-aangifte in aftrek genomen. De belastinginspecteur schrapt de aftrek van de specifieke zorgkosten omdat volgens hem niet wordt voldaan aan de drempel. Slechts de zorgkosten die boven het drempelbedrag uitkomen kunnen in aftrek worden genomen. De belastingplichtige maakt bezwaar tegen de opgelegde aanslag c.q. correctie. De belastingplichtige en de belastinginspecteur hebben een telefonisch overleg over de aftrek van zorgkosten. De belastingplichtige bevestigt per brief de inhoud van het telefoongesprek en verwijzen naar de aftrek van specifieke zorgkosten groot € 2.288. Zowel de belastingplichtige als zijn echtgenote tekenen de brief voor akkoord. De brief is door de belastinginspecteur ontvangen. De belastinginspecteur heeft niet (meer) op de brief gereageerd.

2. Procedure Gerechtshof Den Haag

De belastinginspecteur bestrijdt dat door hem een toezegging is gedaan. Het Gerechtshof Den Haag oordeelt in zijn uitspraak van 8 maart 2019 met zaaknummer BK-18/01031 dan van de zijde van de belastinginspecteur uitlatingen zijn gedaan waaraan de belastingplichtige in redelijkheid het vertrouwen heeft kunnen ontlenen dat in totaal na toepassing van de drempel een bedrag van € 2.288 aan specifieke zorgkosten in aftrek wordt toegelaten. Of daadwerkelijk een harde toezegging is gedaan is overigens niet zo zeer van belang volgens het Gerechtshof. Veeleer is van belang hoe de belastingplichtige de uitlatingen van de Belastingdienst heeft mogen ervaren en wat hij van de uitlatingen van de Belastingdienst begrijpt of mocht begrijpen.

Het telefonisch overleg op 1 mei 2018 is op initiatief van de Belastingdienst tot stand gekomen. De belastingplichtige heeft hetgeen op 1 mei telefonisch is besproken terstond in een brief d.d. 2 mei 2018 met oog voor detail vastgelegd. De belastinginspecteur heeft de brief op 4 mei 2018 ontvangen maar niet (meer) gereageerd terwijl de brief gelet op de omvangrijke aftrek niet aan zijn aandacht kan zijn ontsnapt. Op de zitting bij het Gerechtshof heeft de belastinginspecteur geen enkele toelichting verstrekt over de gang van zaken. Door de belastinginspecteur wordt slechts aangegeven dat hij geen toezegging heeft gedaan. Het Gerechtshof komt tot het oordeel dat de belastinginspecteur het bedrag van de aftrek heeft aanvaard. De belastinginspecteur heeft de standpunten dat de belastingplichtige een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven, dat sprake is van gewijzigde omstandigheden en de belastingplichtige niet te goeder trouw is onvoldoende onderbouwd.

Voor raadplegen uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 8 maart 2019 met zaaknummer BK-18/01031. Klik hier

3. Gemeentelijke praktijk

De uitspraak bevestigt dat het van belang is om afspraken die gemeenten met de Belastingdienst maken goed vast te leggen en te documenteren. Dit kan in één brief maar ook in een e-mail. Wordt de e-mail niet geaccepteerd dan kunt u de e-mail voor akkoord naar de Belastingdienst toesturen. Leg ook vast wanneer hebben telefoongesprekken plaatsgevonden en welke onderwerpen met de Belastingdienst zijn besproken. Hierbij is ook van belang hoe de gemeente de desbetreffende afspraken interpreteert. De uitspraak geeft aan dat belastingplichtigen zoals gemeenten belang hebben om bij het vast te leggen van de afspraken met de Belastingdienst juist zelf het initiatief te nemen. Leg de afspraken met oog voor detail vast.

Stuurt u een bevestigingsbrief van een telefoongesprek, mededeling of toezegging naar de Belastingdienst dan zal de inhoud van de brief en/of het financiële belang veelal vereisen dat de Belastingdienst inhoudelijk reageert. Taxnavigator adviseert om altijd per brief of per e-mail een afspraak, toezegging of actiepunten schriftelijk te bevestigen voor dossieropbouw en om te bekijken of de gemeente en de Belastingdienst de gemaakte afspraak of gedane toezegging op een zelfde manier interpreteren.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.