Nieuws

Giftenaftrek vrijwilligersregeling

Geplaatst: 04 mei 2019
Kenmerk: 2019.05378

Giftenaftrek vrijwilligersregeling

Op 18 april 2019 is een uitspraak gepubliceerd van Rechtbank Zeeland-West-Brabant inzake de giftenaftrek en de vrijwilligersregeling. Een belastingplichtige heeft geen recht op de giftenaftrek omdat niet is voldaan aan de definitie van vrijwilliger zoals is opgenomen in artikel 2, lid 6 van de Wet op de Loonbelasting. Wij hebben een korte samenvatting voor u gemaakt.

1. Feiten

Een echtpaar (fiscale partners) verricht werkzaamheden voor een (kerkelijke) stichting die een kerkgebouw in stand houdt. De stichting is sinds 1 januari 2008 een het algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI). De man verzorgt werkzaamheden als koster en heeft recht op een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Hij is gemiddeld 10 uur per week in de kerk aanwezig exclusief tien kerkelijke feestdagen. De vrouw is als hoofverantwoordelijke huishoudelijke dienst werkzaam bij de stichting en besteedt gemiddeld 15 uur per week aan de werkzaamheden. Zij heeft recht op het wettelijk minimumloon en de vergoeding wordt wekelijks gedeclareerd bij de stichting. Het echtpaar schenkt de inkomsten vervolgens als gift terug aan de stichting en neemt de gift in aftrek op de aangifte Inkomstenbelasting 2015.

2. Inkomstenbelasting

Artikel 6.36 van de Wet Inkomstenbelasting vermeldt: “Artikel 6.36. Afzien van vergoedingen :

1. Giften die bestaan uit het afzien door een vrijwilliger als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 van een vergoeding, worden in aanmerking genomen indien:

a. de instelling een verklaring heeft afgegeven dat de belastingplichtige zich heeft ingezet als vrijwilliger als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964;

b. de belastingplichtige aanspraak kan maken op de in de verklaring genoemde vergoeding;

c. de instelling bereid en in staat is die vergoeding uit te keren, en

d. de belastingplichtige de vrijheid heeft over de vergoeding te beschikken.

2. Giften die bestaan uit het afzien door de vrijwilliger van vergoedingen voor daadwerkelijk gemaakte kosten worden in aanmerking genomen voor zover sprake is van kosten die naar algemeen aanvaarde maatschappelijke opvattingen behoren te worden vergoed, met dien verstande dat kosten voor vervoer per auto, anders dan per taxi, in aanmerking worden genomen voor € 0,19 per kilometer. De eerste volzin is ook van toepassing in de situatie waarin de instelling voor deze kosten geen vergoedingsregeling heeft getroffen.

3. Indien giften op grond van het eerste lid in aanmerking worden genomen, kunnen giften op grond van het tweede lid aan dezelfde instelling slechts in aanmerking worden genomen voor zover de daadwerkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan de in het eerste lid bedoelde vergoeding.

3. Loonbelasting

Artikel 2, lid 6 Wet op de loonbelasting 1964 bepaalt: “Het eerste lid is eveneens niet van toepassing op personen die als vrijwilliger uitsluitend vergoedingen of verstrekkingen ontvangen met een gezamenlijke waarde van ten hoogste € 170 per maand en € 1700 per kalenderjaar. Hierbij wordt onder vrijwilliger verstaan degene die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een algemeen nut beogende instelling, een sportorganisatie of een niet als zodanig aan te merken lichaam dat niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld. Het desbetreffende lichaam is gehouden volgens ministeriële regeling te stellen regels opgave te doen van gegevens waarvan de kennisneming voor de uitvoering van de Participatiewet, van belang is.”

Ten tijde van de procedure bedroeg de gezamenlijke waarde van ten hoogste € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar.

4. Procedure

De belastinginspecteur bestrijdt de giftenaftrek. De Rechtbank oordeelt in zijn uitspraak van 22 februari 2019 met kenmerk 17/7236 dat de vergoedingen die van de stichting zijn ontvangen hoger zijn dan is toegestaan om te kwalificeren als een vrijwilligersvergoeding in de zin van de Wet op de loonbelasting. Het echtpaar zou een vergoeding kunnen ontvangen dan € 1500 per jaar. De maximale bedragen van artikel 2, lid 6 van de Wet op de loonbelasting zijn overschreden. Dat de vergoedingen in de volksmond ‘vrijwilligerswerk’ worden genoemd dat daaraan niet af.

Voor raadplegen uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 22 februari 2019 met nummer 17/7236. Klik hier

5. Praktijk

Veel stichtingen en vrijwilligers willen gebruik maken van de giftenaftrek voor de Inkomstenbelasting. Onder voorwaarden kan de vrijwilligersvergoeding op de aangifte Inkomstenbelasting in aftrek worden genomen. Voor aftrek is van belang dat aan de eisen wordt voldaan die de Wet op de Inkomstenbelasting stelt maar dat ook is voldaan aan artikel 2, lid 6 van de Wet op de Loonbelasting. De vrijwilliger moet voor de aftrek daadwerkelijk voldoen aan de eisen van artikel 2, lid 6 van de Wet Loonbelasting.

Wij adviseren u de fiscale aspecten van de giftenaftrek zeker af te stemmen met de Belastingdienst als u de zekerheid wil hebben dat de vrijwilligersvergoedingen als giftenaftrek in de aangifte Inkomstenbelasting kan worden afgetrokken. Lees voor praktische adviezen het artikel over opgewekt vertrouwen. Voor raadplegen artikel over opgewekt vertrouwen. Klik hier

6. Belastingtip

Maakt u gebruik van de regeling? Heeft de bedragen al aangepast? Met ingang van 1 januari 2019 zijn de bedragen verhoogd met € 200 en kunt u in totaal € 1.700 in aftrek nemen.

7. Gemeentelijke praktijk

Veel gemeenten maken nog weinig gebruik van de fiscale regeling voor vrijwilligers. Een aantal gemeenten werkt momenteel aan de zogenoemde 'gemeentelijke vrijwilliger'. Een vrijwilliger die de gemeente inzet voor verkiezingen en andere gemeentelijke werkzaamheden.

8. Taxnavigator

Op Taxnavigator treft u een dossier aan over de fiscale aspecten van de vrijwilliger. Wij hebben alle belangrijke zaken voor u geïnventariseerd. Voor raadplegen. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.