Nieuws

Exploitatiebijdragen belast met btw?

Geplaatst: 16 februari 2019
Kenmerk: 2019.05183

Exploitatiebijdragen belast met btw?

Wij ontvangen van gemeenten het bericht dat Sportfondsen en LACO exploitatiesubsidies belasten met btw. Zij volgen daarmee Optisport die eerder exploitatiesubsidies ging belasten met btw.

Deze ontwikkeling is niet vreemd in het licht van de nieuwe btw-regelgeving inzake het winstoogmerk en het belast met btw geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Sportfondsen en LACO nemen het standpunt in dat zij aan de gemeente een dienst verlenen. De dienst bestaat uit het tegen een passende vergoeding bieden van de mogelijkheid tot sportbeoefening aan de inwoners van de desbetreffende gemeente. De subsidie is de vergoeding voor deze dienst. Sportfondsen en LACO baseren hun standpunt op een eerder gepubliceerd standpunt van een kennisgroep van de Belastingdienst.

Volgens Taxnavigator is een subsidie niet belast met btw. Wat is er precies door partijen afgesproken? Betreffen de afspraken die met Sportfondsen en LACO zijn gemaakt een vorm van dienstverlening die bestaat uit het openhouden van sportaccommodaties en het bieden van de gelegenheid tot sportbeoefening en bewegen aan de inwoners van de gemeente tegen maatschappelijk aanvaardbare prijzen in de gemeente dan kan op basis van het standpunt van de kennisgroep van de Belastingdienst het standpunt worden ingenomen dat ter zake van de subsidie btw is verschuldigd.

Taxnavigator adviseert partijen om exploitatiesubsidies niet zomaar te belasten met btw. De Belastingdienst zal de facturen kritisch bekijken in het licht van het winstoogmerk van het sportbedrijf. Wellicht is het verstandig om een nieuwe dienstverlenings- c.q. exploitatieovereenkomst te sluiten. Het sluiten van een nieuwe dienstverlenings- c.q. exploitatieovereenkomst maakt duidelijk dat een nieuwe situatie ontstaat en niet louter vanwege fiscale aspecten de bestaande overeenkomsten/subsidies/financiële bijdragen worden belast met btw. 

Het sluiten van een nieuwe dienstverlenings- c.q. exploitatieovereenkomst vermindert volgens Taxnavigator het risico dat de Belastingdienst het standpunt inneemt dat subsidies c.q. financiële bedragen uit het verleden ook zijn belast met btw. Met het sluiten van een nieuwe overeenkomst voorkomt men dat de Belastingdienst het standpunt inneemt. U vindt dat de subsidie c.q. de financiële bijdrage is belast met btw. Akkoord! Dan gaan wij even naheffen over het verleden.

Tot slot. Volgens Taxnavigator hebben Laco, Optisport en Sportfondsen een winstoogmerk in de zin van de btw. Daar is geen twijfel over mogelijk. Exploitatiebijdragen dienen ter dekking van een financieel tekort en zouden niet in de heffing mogen worden betrokken. Wij verwachten daar een duidelijk standpunt over van het Ministerie van Financiën. Het kan niet zo zijn dat de rekening van de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling uiteindelijk bij de gemeenten komt te liggen. Conform het standpunt van de kennisgroep van de Belastingdienst kan de gemeente de btw die wordt gefactureerd door Sportfondsen, Optisport en Laco in verband met de dienstverlenings- c.q. exploitatieovereenkomst compenseren bij het BTW-compensatiefonds. BTW die kan worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds komt niet voor de SPUK in aanmerking. Bijstorting van financiële middelen in het BTW-compensatiefonds is gewenst.  

Voor downloaden brief met standpunt landelijke Kennisgroep Omzetbelasting NON Profit, overhead en overige vrijstellingen (nr. 06-210-0022): klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.