Nieuws

BTW-compensatiefonds en rioolheffing

Geplaatst: 13 juli 2019
Kenmerk: 2019.05653

BTW-compensatiefonds en rioolheffing

In zijn arrest van 21 juni 2019 in zaak 18/02941 van de gemeente Noordenveld en zijn arrest in zaak C-18/01310 van de gemeente Steenwijkerland heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de opbrengstlimiet rioolheffing en het BTW-compensatiefonds. Uit de arresten blijkt dat volgens de Hoge Raad nogal wat kosten kunnen worden meegenomen in de rioolheffing. Volgens de Hoge Raad kan de gemeente bij het bepalen van de lasten inzake de rioolheffing ook de rente over reeds gecompenseerde btw als kosten meenemen. Wij hebben een gemeentelijke fiscalist gevraagd wat hij met deze arresten heeft gedaan. Bijgaand zijn ervaringen.

1. Overleg specialist lokale heffingen

Na bestudering van de arresten is overlegd met de specialist lokale heffingen. De specialist lokale heffingen wijst op een paar belangrijke aandachtspunten. Teveel kosten in de rioolheffing meenemen kan tot gevolg hebben dat de verordening rioolheffing onverbindend wordt verklaard. Verder merkt de Hoge Raad op dat de kosten meer dan bijkomstig betrekking moeten hebben op de rioolheffing. Tenslotte mogen bedragen niet elders zijn gedekt in de begroting. Maar bij tegenvallers in de kosten van exploitatie of bij investeringen in stedelijke water die nog niet elders zijn gedekt in de begroting lijken mogelijkheden te bestaan om kosten via de rioolheffing te verhalen. Denk bijvoorbeeld aan de investeringen in verband met de klimaatveranderingen.

2. Overleg gemeentelijke fiscalisten inzake tip belastingadvieskantoor

Vervolgens wordt overlegd met een fiscalist van een andere gemeente. Hij heeft onlangs een tip gehad van een belastingadvieskantoor. Heeft de gemeente de overheadkosten voor een deel meegenomen in de rioolheffing? Wellicht kan ter zake van de overhead aansluiting worden gezocht bij het gemeentelijke mengpercentage en/of de systematiek van de vennootschapsbelasting. De conclusie is dat de tip een ingewikkeld maar ook een belangrijk en een riskant punt raakt. Als een burger of een belastingadviseur (no cure no pay kantoor) kan aantonen dat teveel overhead in de rioolheffing is meegenomen dan kan de opbrengst van de rioolheffing in gevaar komen omdat de verordening rioolheffing (geheel of partieel) onverbindend is.

We plannen een overleg in met de gemeentelijke specialist lokale heffingen. De tip geeft niet aan welke overhead kan worden meegenomen. In feite moet de overhead volgens de specialist lokale heffingen worden gesplitst in toerekenbare overhead en overige overhead. Overhead die bestaat uit ICT-kosten kun je meenemen en ook de overhead met betrekking HRM lijkt plausibel. Kosten die bijvoorbeeld betrekking hebben op het opstellen van de jaarrekening kunnen beter niet worden toegerekend aan de rioolheffing volgens hem. De overhead in de vennootschapsbelasting is niet één op één gelijk aan de overhead die relevant is voor de rioolheffing. De overhead die relevant is voor de rioolheffing lijkt ingevolge artikel 229b Gemeentewet en artikel 15.33 Wet Milieubeheer toch een andere betekenis te hebben dan de overhead die relevant is voor de vennootschapsbelasting.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.