Nieuws

Belastingrente, btw en Vpb

Geplaatst: 15 oktober 2019
Kenmerk: 2019.21931

Belastingrente, btw en Vpb

In eerdere berichten hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de verschuldigdheid van belastingrente bij aanmerkelijke verschuivingen tussen het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds en het recht op teruggaaf c.q. verrekening van btw op de btw-aangifte en vice versa. De Belastingdienst brengt wel heffingsrente in rekening maar de Belastingdienst vergoedt geen rente. Bijgaand een update.

1. Achtergrond

Met name bij grote projecten met (veel) openbare infrastructuur en/of openbaar gebied kunnen ter zake van de btw aanmerkelijke verschuivingen aan de orde komen tussen het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds en het recht op verrekening c.q. teruggaaf van btw op de btw-aangifte. Bijvoorbeeld ingeval btw had moeten worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds en ten onrechte is verrekend c.q. teruggevraagd op btw-aangifte. Doordat wel rente moet worden betaald en geen rente wordt vergoed kunnen de kosten van belastingrente binnen grote projecten alsdan flink oplopen als over meerdere jaren correcties moeten worden doorgevoerd.

2. Lopende beroepsprocedure

Een gemeente is gestart met een bezwaar- en beroepsprocedure inzake de belastingrente. Inmiddels is de bezwaarprocedure afgerond en is gestart met een beroepsprocedure bij Rechtbank Den Haag. De procedure staat geregistreerd onder nrs. SGR 18 / 8438 OB, SGR 18 / 8440 OB, SGR 18 / 8442 OB en SGR 18 / 8443 OB. Heeft u een discussie met de Belastingdienst over de verschuldigdheid van belastingrente dan kunt u bij uw bezwaar verwijzen naar deze lopende procedure.

3. Beleid rente/vennootschapsbelasting

Met betrekking tot de verschuldigdheid van belastingrente speelt nog een belangrijke ontwikkeling. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in zijn uitspraak van 2 juli 2019, nr. 18/00836 dat geen belastingrente kan worden berekend als de Belastingdienst al over het geld beschikt. Het Gerechtshof baseert zijn oordeel op informatie die via een WOB-verzoek bekend is geworden. Uit het WOB-verzoek kan volgens het Gerechtshof worden afgeleid dat zeker vanaf 23 november 2016 tot en met 8 december 2017 geen belastingrente is verschuldigd als de Belastingdienst al over het geld beschikt. Een procedure die mogelijk ook voor gemeenten van belang kan zijn in het kader van de verschuldigdheid van vennootschapsbelasting in relatie tot terug te ontvangen bedragen aan btw.

4. Vennootschapsbelasting

Naar verluidt gaan een aantal gemeenten procederen over de vraag of ter zake van gerealiseerde overschotten inzake reclameconcessies vennootschapsbelasting is verschuldigd. Wij nemen aan dat de gemeenten die gaan procederen ook de verschuldigdheid van de belastingrente aan de orde stellen. Onder voorwaarden kan de uitspraak die onder punt 3 is vermeld relevant zijn. Bijvoorbeeld in geval de gemeente recht heeft op teruggaaf van btw ter zake van het tijdvak waarover vennootschapsbelasting wordt nagevorderd of wanneer de gemeente over het tijdvak reeds een teruggaaf van btw heeft ontvangen zonder vergoeding van rente.

Documenten en publicaties

  • Reactie WOB-verzoek inzake belastingrente d.d. 1 maart 2017, nr. 2017-0000010761. Klik hier
  • Reactie WOB-verzoek inzake belastingrente d.d. 8 december 2017, nr. 2017-0000221971. Klik hier
  • Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, d.d. 2 juli 2019, nr. 18/00836. Klik hier
  • Uitspraak Gerechtshof Den-Haag, d.d. 14 november 2018, nr. 18/00644. Klik hier
  • Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 3 december 2019, nr. 18/00960. Klik hier. Het in rekening brengen van belastingrente dient te worden beperkt tot de periode waarin de Belastingdienst niet over het geld heeft beschikt.
  • Brief van Staatssecretaris van Financiën d.d. 22 mei 2019, AWR: Geen belastingrente op grond van vertrouwensbeginsel. Toelichting op intrekking beroep in cassatie van 4 februari 2019, nr. 2019-0000022615, tegen de uitspraak van Hof Den Haag van 14 november 2018, nr. 18/00644, Klik hier
  • Uitspraak van Rechtbank Noord-Holland inzake belastingrente d.d. 30 december 2019, nr. AWB 19/672. Klik hier
  • Uitspraak van Rechtbank Den Haag d.d. 30 december 2019, nrs. SGR 18/8438, SGR 18/8440, SGR 18/8442, SGR 18/8443, inzake belastingrente gemeente Den Haag. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.