Nieuws

Ontwikkelingsbedrijf: Belastingdienst: beleid: koop- en aannemingsovereenkomsten

Geplaatst: 12 oktober 2019
Kenmerk: 2019.21893

Ontwikkelingsbedrijf: Belastingdienst: beleid: koop- en aannemingsovereenkomsten

Op 26 juli 2019 zijn via een zogenoemd Wob-verzoek beleidsstukken gepubliceerd van de Belastingdienst inzake de btw-aspecten van koop- en aannemingsovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken.

Koop- en aannemingsovereenkomsten

Een koop- en aannemingsovereenkomst betreft voor de heffing van btw in feite tweede handelingen. De koopovereenkomst betreft de koop van de grond. De aanneemovereenkomst betreft de bouw van het gebouw c.q. de woning. Wordt een koop- en aannemingsovereenkomst gesloten met één ontwikkelaar c.q. één aannemer dan wordt voor de heffing van btw aangenomen dat de twee handelingen in feite één prestatie betreft die bestaat uit de verkoop en levering van een nieuwe woning. De levering van een nieuwe woning door één ontwikkelaar c.q. één aannemer is belast met btw. Wordt de grond geleverd door een ander bedrijf dan de aannemer dan is in beginsel sprake van twee handelingen. Echter als het bedrijf dat de grond levert en de aannemer tot één en dezelfde btw-fiscale eenheid horen dan is wederom sprake van één prestatie.

Standpunten kennisgroep

Naar aanleiding van een Wob-verzoek heeft het Ministerie van Financiën bij brief d.d. 26 juli 2019 met kenmerk 2019-0000120691 beleidsstukken van de Belastingdienst over koop- en aannemingsovereenkomsten gepubliceerd.

In het document wordt vermeld: "De levering van een onbebouwd terrein, niet zijnde een bouwterrein, en de oplevering van een bouwwerk op dat terrein, kunnen alleen als één btw-belaste handeling worden aangemerkt als de koper zich bij het sluiten van de koopovereenkomst met verkoper van de grond verbindt om een aannemingsovereenkomst bij een aangewezen aannemer te sluiten, indien de verkoper en de aannemer op een zodanige manier samenwerken dat zij gezamenlijk één ondernemer zijn of dat één van hen beide als de ondernemer jegens de koper als verkoper en als aannemer voor het geheel optreedt

Het standpunt is vastgesteld op 9 december 2015. Mogelijk wordt het standpunt op termijn bijgesteld. De motivering van het standpunt en de overwegingen om tot het standpunt te komen zijn niet gepubliceerd.

Commentaar: De vraag rijst of het standpunt van de kennisgroep nog actueel is. Wij verwijzen naar het arrest van het Hof van Justitie van 4 september 2019 met nummer C-71/18 (KPC Herning). Zie voor een bespreking van dit arrest het artikel 'BTW-bouwterrein: Sloopintentie'. Klik hier

Documentatie en publicaties

  • Voor raadplegen behandeling Wob-verzoek. Klik hier
  • Voor raadplegen ‘Bindend advies Kennisgroep Omzetbelasting Algemeen inzake Koop-aanneming; één of meerdere belastbare handelingen. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.