Nieuws

Werkinstructie btw en kosten re-integratie

Geplaatst: 23 juni 2018
Kenmerk: 2018.04196

Werkinstructie btw en kosten re-integratie

Wat kan uw gemeente met deze uitspraak doen. Bijgaand een overzicht. Dit overzicht is bedoeld voor gebruikers van de fiscale kennisbank Taxnavigator.   

1. Compenseren

De gemeente kan de uitspraak van het Gerechtshof 's-Gravenhage in de zaak van de gemeente Barendrecht voor geldend recht aannemen en de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Mocht de Hoge Raad uiteindelijk anders beslissen dan het Gerechtshof ’s-Gravenhage dan moet de gemeente de onterecht gecompenseerde btw terugbetalen. De gemeente zal veelal ook heffingsrente zijn verschuldigd als de onterecht gecompenseerde btw moet worden terugbetaald. De gemeente kan de Belastingdienst inlichten over het feit dat de gemeente de btw op kosten van re-integratie heeft gecompenseerd maar dat hoeft niet. Deze handelwijze wordt zelden toegepast. De vraag is of de uitspraak van het Gerechtshof 's-Gravenhage zo hard is en geldt voor alle kosten die worden gemaakt met betrekking tot re-integratie. 

2. Verzoeken om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2017

De gemeente kan bezwaar maken tegen de uitgereikte beschikking BTW-compensatiefonds 2017 en verzoeken om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2017 in verband met de uitspraak van Gerechtshof ’s-Gravenhage. De Belastingdienst zal waarschijnlijk niet direct een nieuwe beschikking 2017 uitreiken gelet op de lopende procedure van de gemeente Barendrecht. Mogelijk houdt de Belastingdienst het verzoek om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2017 aan in afwachting van het oordeel van de Hoge Raad in die zaak. De Belastingdienst kan het verzoek aanhouden door geen nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2017 uit te reiken c.q. fictief te weigeren of de Belastingdienst kan met de gemeente afspreken dat het verzoek om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2017 wordt aangehouden tot de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan. De Belastingdienst kan het verzoek om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2017 ook direct afwijzen. De gemeente kan dan bezwaar en beroep instellen.

3. Afwachten

Weigert de Belastingdienst een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2017 af te geven c.q. wordt het verzoek om een nieuwe beschikking afgewezen dan kan de gemeente ook het oordeel van de Hoge Raad in de zaak van de gemeente Barendrecht afwachten. Op grond van artikel 9, lid 4 Wet op het BTW-compensatiefonds kan de gemeente gedurende vijf jaar een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2017 aanvragen. Op 31 december 2022 kan de gemeente nog verzoeken om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2017 uit te reiken.  

4. Jaar 2013

Eind 2018 gaat het jaar 2013 verjaren. De gemeente kan in de laatste week van december 2018 verzoeken om voor het jaar 2013 een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2013 uit te reiken. De Belastingdienst zal verzoeken om een nadere financiële onderbouwing als die niet met het verzoek is meegestuurd. Veelal krijgt de gemeente één maand de tijd om de financiële onderbouwing van het verzoek om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds aan te leveren. Het verzamelen van gegevens en het opstellen van een financiële onderbouwing kost tijd. Gaat de gemeente eind 2018 verzoeken om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds dan lijkt het verstandig om nu al te starten met de voorbereidende werkzaamheden. De gemeente loopt dan wel het risico dat het werk eindelijk niets oplevert. De Hoge Raad kan de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Gravenhage vernietigen.

5. Jaar 2012 en eerdere jaren

Loopt op dit moment een boekenonderzoek met betrekking tot het jaar 2012 en eerder dan kan de gemeente de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Gravenhage inbrengen als de Belastingdienst het standpunt inneemt dat gecompenseerde btw moet worden terugbetaald aan de Belastingdienst.    

6. Afspraak Belastingdienst

Heeft de gemeente met betrekking tot jaren uit verleden afspraken gemaakt met de Belastingdienst dan is de gemeente waarschijnlijk aan die afspraak gebonden en zal de Belastingdienst geen btw terugbetalen als de gemeente daar recht op heeft. Uw gemeente heeft immers een afspraak gemaakt en is daaraan gebonden. Als de gemeente een afspraak heeft gemaakt dan kan het verstandig zijn om die afspraak voor de toekomst op te zeggen.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.