Nieuws

VSG: compensatieregeling Sport

Geplaatst: 14 april 2018
Kenmerk: 2018.03917

VSG: compensatieregeling Sport

Van diverse abonnee's hebben wij een bericht ontvangen. Het bericht is verstuurd door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). De leden van VSG bestaan uit gemeenten en bedrijfsleden. Naar algemeen wordt aangenomen is de VSG nauw betrokken bij het overleg over de compensatieregeling Sport. 

In de e-mail doet de VSG een belangrijke mededeling over de compensatieregeling Sport. In de mededeling wordt vermeld: "Met de wijziging van de sportvrijstelling komt er een overgangsregeling voor bestaande situaties, zodat geen herzienings-btw hoeft te worden betaald. Tevens komt er een compensatieregeling voor gemeenten en sportverenigingen, waarschijnlijk gebaseerd op concrete investeringen. Daarnaast blijft het Sportbesluit gewoon van toepassing voor exploitanten die wel een winstoogmerk hebben".   

Wij hebben de complete berichtgeving van de VSG hieronder opgenomen. 

Postbus 16268 2500 BG Den Haag Tel: 070 373 80 55 info@sportengemeenten.nl www.sportengemeenten.nl

Den Haag, 5 april 2018

Kenmerk: VSG/2018/xx/xxxxxxx Onderwerp: Regiobijeenkomsten btw en sport, juni 2018 Contactpersoon: Ronald Huijser 

Geachte Geachte heer XXX,   

De aangekondigde btw-vrijstelling op sport gaat door. Vrijdag 3 november jl. is dat officieel bekend gemaakt met de publicatie van de startnota van het kabinet. De sportvrijstelling is vanaf 2019 onder meer van toepassing op de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties door organisaties zonder winstoogmerk. Dat betekent dat gemeenten en andere organisaties zonder winstoogmerk vanaf 2019 verplicht de vrijstelling moeten toepassen voor de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties tegen vergoeding. 

Het moeten toepassen van de vrijstelling pakt vanwege het verlies van het recht op aftrek, binnen de huidige situatie van toepassing Sportbesluit, van voorbelasting van btw financieel ongunstig uit voor gemeenten en sportstichtingen. Een en ander leidt nu tot een extra opbrengst voor de schatkist van 241 miljoen euro in 2019. Voor gemeenten en sportverenigingen leidt de maatregel echter tot een financieel nadeel van dezelfde omvang. Om gemeenten en sportverenigingen hiervoor te compenseren wordt € 241 miljoen overgeheveld van de inkomsten- naar de uitgavenkant van de rijksbegroting.

Overgangsregeling en compensatieregeling  

Met de wijziging van de sportvrijstelling komt er een overgangsregeling voor bestaande situaties, zodat geen herzienings-btw hoeft te worden betaald. Tevens komt er een compensatieregeling voor gemeenten en sportverenigingen, waarschijnlijk gebaseerd op concrete investeringen. Daarnaast blijft het Sportbesluit gewoon van toepassing voor exploitanten die wel een winstoogmerk hebben.   

Regiobijeenkomsten btw en sport  

De herziening van de btw-vrijstelling betekent een grote operatie, die belangrijk is voor iedereen die in de gemeentelijke sportpraktijk werkzaam is. Gezien de voorgenomen inwerkingtreding, is het voor gemeenten zaak om nu aan de slag te gaan en de organisatie voor te bereiden op wat komen gaat. Om u te informeren over de inhoud van de compensatieregeling, de overgangsregeling en overige wijzigingen in het kader van het Sportbesluit organiseert Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in samenwerking met Caraad Belastingadviseurs zes regiobijeenkomsten. Tijdens deze regiobijeenkomsten zullen wij al uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Vragen als:  

Welke acties moeten gemeenten in 2018 oppakken?
Waarover moeten besluiten worden genomen?
Hoe ziet de situatie eruit bij lopende projecten die in 2019 worden opgeleverd?
Wat houdt de vrijstelling op sport in voor gemeenten en sportverenigingen?
Hoe kunt u hierop anticiperen als gemeente en wat zijn daarbij de aandachtspunten?
Hoe ziet de compensatieregeling voor gemeente en sportverenigingen eruit?
Biedt het sportlandschap de mogelijkheid om de kosten van BTW te beperken?
Hoe om te gaan met lopende investeringen?
Is het oprichten van een ‘winst beogende’ rechtspersoon zinvol? 

VSG nodigt alle wethouders en beleidsambtenaren sport uit om deel te nemen aan de informatiebijeenkomsten. U bent vrij om uw collega’s van bijvoorbeeld financiën en fiscale zaken uit te nodigen (graag deze uitnodiging doorsturen). 

Bij voorkeur vragen wij u zich aan te melden voor de desbetreffende bijeenkomst in uw eigen regio. Mocht u op dat moment verhinderd zijn, dan kun u zich voor een andere bijeenkomst aanmelden. 

Bij over-inschrijving zullen we een maximum aantal deelnemers per gemeente hanteren.   

De regiobijeenkomsten btw en sport vinden op de volgende data en locaties plaats:   

Datum                   Locatie
4 juni 2018             Den Haag
6 juni 2018             Zwolle
7 juni 2018             Eindhoven
11 juni 2018           Alkmaar
18 juni 2018           Vianen
21 juni 2018           Opeinde (Smallingerland)
 
Programma
09:45 uur: Ontvangst
10:00 uur: Aanvang inhoudelijk programma
         • De sportvrijstelling, wat gaat er veranderen voor gemeenten en sportorganisaties
         • De aanstaande compensatieregeling en overgangsregeling
         • Voorbereiding van gemeentelijke organisatie op sportvrijstelling, op basis van casus     
12:00 uur: Lunchbuffet
12:30 uur: Einde
 
Kosten 
Deelname aan de regiobijeenkomsten btw en sport is gratis. Daarbij bieden wij een eenvoudige lunch aan na afloop van het programma. Bij niet-verschijnen zonder schriftelijk afmelding voorafgaand aan de bijeenkomst worden 20 euro administratiekosten in rekening gebracht (excl. btw).
 
Inschrijven 
U kunt zich hier inschrijven voor één van de regionale bijeenkomsten.
 
VSG hoopt u te ontmoeten op de regiobijeenkomsten btw en sport dit voorjaar.

Met vriendelijke groet,

André de Jeu Directeur Vereniging Sport en Gemeenten

Kamer van Koophandel 41151526 NL20 RABO 0300 6557 54 BIC RABONL2U ---


© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.