Nieuws

Multifunctioneel gebruik gemeentehuis

Geplaatst: 14 april 2018
Kenmerk: 2018.03920

Multifunctioneel gebruik gemeentehuis

Iedere gemeente beschikt over een gemeentehuis of stadhuis. De maatschappij verandert en ook het gebruik van het gemeentehuis verandert. Met name bij nieuwe gemeentehuizen kan een verandering in gebruik ongewenste fiscale gevolgen hebben.

1. Gemeentehuis

Het gemeentehuis volgt een btw-label. Gemeentehuizen worden voor veel verschillende zaken gebruikt. 

Het gemeentebestuur vergadert in het gemeentehuis. De afdeling publiekszaken heeft een balie voor de afgifte van rijbewijzen, paspoorten en ID-kaarten. De btw op de voormelde kosten kan volledig worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. 

Het vastgoedbedrijf en het grondbedrijf verrichten ook met btw belaste of van btw-heffing vrijgestelde prestaties. Het gemeentehuis heeft ook een kantine die de gemeente als btw-ondernemer exploiteert. 

Kortom, de btw op de kosten van de bouw, renovatie, het onderhoud en de exploitatie van een gemeentehuis kent een btw-mengpercentage. De btw op de kosten moet worden verdeeld in 1) bij het BTW-compensatiefonds te compenseren btw, 2) op de btw-aangifte in aftrek te nemen en 3) de kostprijsverhogende btw.

2. Gebruik verandert 

Door het oprichten van de Veiligheidsregio en de Regionale Uitvoeringsdiensten is bij sommige gemeenten leegstand ontstaan. Andere gemeenten willen het gebruik van het gemeentehuis optimaliseren en de service aan de burger verbeteren door meer functies in het gemeentehuis onder te brengen. Wij denken aan een politiepost, een ondernemersplaza, een geldautomaat, een gemeentelijke huiskamer, een restaurant, ruimten voor het wijkteam, een bibliotheek, werkplekken, een cultuurhuis, een muziekschool.

3. Herzieningstermijn btw/BTW-compensatiefonds

Met name ontstaan fiscale vraagstukken als de zogenoemde herzieningstermijn nog niet is verstrekken. De btw en het BTW-compensatiefonds kennen herzieningstermijnen. De herzieningstermijn voor zowel de btw als het BTW-compensatiefonds omvatten het jaar van eerste ingebruikneming en de volgende negen boekjaren. Verschuiving in gebruik kan leiden tot herziening van btw. Kleine verschuivingen in gebruik hebben geen gevolgen.

Op verzoek van een abonnee op de fiscale kennisbank hebben wij het huisvesten van een politiepost in het gemeentehuis voor u uitgewerkt in de modellabelling. Klik hier

Bij de komende updates zullen wij het ondernemersplaza, een geldautomaat, een restaurant, ruimten voor het wijkteam, een bibliotheek, werkplekken, een cultuurhuis en een muziekschool voor u uitwerken. 

Meer informatie over de gemeentelijke huiskamer vindt u hier. Klik hier 

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.