Nieuws

Denksporten

Geplaatst: 14 april 2018
Kenmerk: 2018.03913

Denksporten

In zijn brief van 27 maart 2018, met nummer 2018-0000044114 geeft de staatssecretaris van Financiën antwoord op Kamervragen over de btw-vrijstelling voor denksporten.

De Staatssecretaris van Financiën geeft aan dat denksporten zoals onder andere bridge, schaken en dammen niet meer zijn vrijgesteld van btw omdat volgens het Hof van Justitie geen sprake is van sportbeoefening in verband met de afwezigheid van lichamelijke inspanning. De contributies zij belast met btw en de btw-sportfondsenvrijstelling geldt ook niet meer.

Door het vervallen van de btw-sportvrijstelling moeten denksportverenigingen btw gaan voldoen over de contributie. Daar tegenover staat dat de verenigingen en nationale bonden recht op aftrek van btw op de kosten krijgen. Dit leidt per saldo tot een budgettaire opbrengst voor Rijksschatkist van naar schatting € 1 miljoen. Per vereniging kan de lastenverzwaring oplopen tot honderden euro’s en per lid betekent dit een lastenverzwaring van gemiddeld € 5-10 per jaar.

De Staatssecretaris bevestigt dat het beoefenen van denksporten in verenigingsverband voor alle doelgroepen toegankelijk is, vereenzaming kan tegengaan en geestelijk vermogens en leerprestaties kan verbeteren. Daarmee staat naar zijn mening echter nog niet vast dat denksporten kwalificeren als een activiteit van culturele aard als bedoeld in artikel 11, lid 1, onderdeel f van de Wet OB. Deze vrijstelling dient namelijk te worden uitgelegd in het licht van artikel 132, lid 1, letter n van de BTW-richtlijn. Volgens die bepaling verlenen lidstaten vrijstelling voor bepaalde culturele diensten door instellingen die door de lidstaat zijn erkend. In bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 zijn instellingen opgenomen die leveringen of diensten van culturele aard verrichten. Denksportverenigingen zijn niet opgenomen in deze bijlage. 

Het lopende overleg met de denksportbonden en NOC-NSF is gericht op het verzamelen van informatie om te kunnen beoordelen of denksportverenigingen wel in bijlage B kunnen worden opgenomen zodat hun activiteiten btw-vrijgesteld blijven. De constructieve gesprekken hierover bevinden zich op dit moment in een beginstadium. Zijn inzet is er daarbij op gericht om de mogelijkheden voor een btw-vrijstelling in kaart te brengen en indien mogelijk te benutten. In dit stadium kan hij echter op het eindresultaat nog niet vooruit lopen. De Staatssecretaris streeft er echter wel naar om de Tweede Kamer voor het zomerreces hierover nader te informeren.

Opmerking Taxnavigator

Voor de Nederlandse praktijk is volgens Taxnavigator nog niets veranderd. Volgens Taxnavigator is een denksport in Nederland nog steeds vrijgesteld van de heffing van btw. 

In het Besluit 'Omzetbelasting. Toelichting Tabel I' van 28 augustus 2017, nr. 2017-168377, wordt in onderdeel 2.6.2 Actieve sportbeoefening opgemerkt: "Naar maatschappelijke opvattingen is het beoefenen van denksporten (bridge, schaken enz.) aan te merken als actieve sportbeoefening". 

In het Besluit wordt verder in onderdeel 2.2 Sportaccommodatie opgemerkt: "Een sportaccommodatie in de zin van de post is veelal een onroerende zaak die is ingericht voor de actieve sportbeoefening door de mens. Voorbeelden zijn: een ijs-, ski-, kart-, bowling- en golfbaan, een manege, een sporthal, een atletiekbaan, een fitnesscentrum en een ruimte die speciaal is ingericht voor de beoefening van bridge". 

Aldus geeft de exploitant die een ruimte heeft ingericht om bridge te spelen volgens Taxnavigator nog steeds de gelegenheid om een sport te beoefenen. Aan het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën een in rechte te beschermen opgewekt vertrouwen worden ontleend. 

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.