Nieuws

Voortgang Wet DBA

Geplaatst: 01 december 2018
Kenmerk: 2018.04880

Voortgang Wet DBA

In de brief van 26 november 2018, met kenmerk 2018-0000185662 informeert het Kabinet de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet DBA. Bijgaand een korte samenvatting van de (omvangrijke) brief.

Bij de uitwerking van de wet- en regelgeving inzake de ZZP’ers c.q. de wet DBA zijn vier elementen van belang: de opdrachtgeversverklaring, de verduidelijking van de gezagsverhouding, de arbeidsovereenkomst bij laag tarief en de opt-outregeling. De uitwerking van de arbeidsovereenkomst bij laag tarief vraagt extra aandacht in verband met Europese regelgeving.

Voor downloaden brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Staatssecretaris van Financiën: klik hier

1. Korte samenvatting brief

Opdrachtgeversverklaring: Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring verkrijgen, als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarmee wordt beoogd dat ze helderheid krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. De uitwerking van de webmodule ligt op schema en de verwachting is dat deze eind 2019 gereed is. De opdrachtgeversverklaring is geldig voor zover de webmodule naar waarheid is ingevuld en er in de praktijk dienovereenkomstig wordt gewerkt.

Verduidelijking gezag: Zoals afgesproken in het regeerakkoord wordt verduidelijkt wanneer er sprake is van een gezagsverhouding. Daarmee krijgen opdrachtgevers een handvat om zelf te beoordelen of er sprake zou moeten zijn van een dienstbetrekking. Conform de motie Wiersma/Van Weyenberg wordt dit versneld ingevoerd en wordt het gezagscriterium verduidelijkt per 1 januari 2019. Deze verduidelijking van het gezagscriterium wordt opgenomen in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. Voor informatie uit het huidige handboek: klik hier

Arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT): Het is de bedoeling dat het straks niet meer mogelijk is om langdurig zelfstandigen in te huren tegen een laag tarief. Hiermee wordt beoogd aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan.

Opt-out: Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt komt er voor zelfstandig ondernemers onder voorwaarden een opt-out van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen. De opt-out is bedoeld voor opdrachtnemers, die samen met hun opdrachtgever schriftelijk moeten verklaren er gebruik van te willen maken. Als er toch sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst heeft de werkende achteraf geen recht op werknemersverzekeringen en is er sprake van een verlicht arbeidsrechtelijk regime.  De opt-out biedt opdrachtnemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt en hun opdrachtgevers extra zekerheid.

2. Europese regelgeving

De ALT en opt-out worden momenteel verder uitgewerkt en zullen samen in wetgeving worden vormgegeven. De vrijheid van dienstverrichting (art. 56) van zelfstandigen in het EU-Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is een belangrijk aandachtspunt. Om deze reden zal het kabinet, naast de uitwerking van de ALT, ook alternatieve routes verkennen.

De uitwerking van de maatregel ter bescherming van de onderkant van de zzp-markt loopt vertraging op, mede vanwege de geconstateerde spanning met het Europees Recht. Beoogd wordt de wetgeving voor de onder- en bovenkantmaatregelen in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie. In dat geval zal deze per 1 januari 2021 in werking kunnen treden.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.