Nieuws

Schuldhulpverlening en schenkingsrecht

Geplaatst: 01 december 2018
Kenmerk: 2018.04881

Schuldhulpverlening en schenkingsrecht

In de Successiewet 1956 is in artikel 38, lid 8 een vrijstelling van schenkingsrecht opgenomen voor de schenking aan een persoon die niet in staat is zijn schulden te betalen. Op 23 november 2018 zijn twee uitspraken van Rechtbank Den Haag gepubliceerd over de hierboven beschreven vrijstelling schenkingsrecht. De uitspraken zijn belang voor stichtingen die zich bezig houden met schuldhulpverlening. De vrijstelling geldt alleen als de schenking wordt gebruikt om de schulden af te lossen en voor zover de ontvanger geen vermogen heeft. 

Een stichting ondersteunt financieel hulpbehoevende mensen. Met ingang van 1 januari 2014 is de stichting geen het algemeen nut beogende instelling meer en zijn schenkingen van de stichtingen niet meer automatisch vrijgesteld van de heffing van btw. De stichting verstrekt in 2014 een schenking van € 5.360 aan mevrouw X om haar schulden af te lossen. De Belastingdienst legt een aanslag schenkingsrecht op van € 980. Bij het vaststellen van de aanslag wordt rekening gehouden met de algemene vrijstelling schenkingsrecht van € 2.092. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de vrijstelling schenkingsrecht maar beperkt geldt. Mevrouw X heeft in 2014 nog een banktegoed van € 946. Daarnaast heeft mevrouw X een auto van € 750. Tot een bedrag van € 1.123 kan de vrijstelling schenkingsrecht niet worden toegepast. Rechtbank Den Haag bevestigt in zijn oordeel van 4 oktober 2018, nr. AWB 17/6880 het standpunt van de Belastingdienst.

In zijn uitspraak van 4 oktober 2018, nr. 17/6881, oordeelt Rechtbank Den Haag dat de vrijstelling schenkingsrecht van artikel 38, lid 8 Successiewet 1956 niet geldt ter zake van de schenking van de stichting in 2014 van € 8.000 (2 x € 4.000) aan twee personen. Wel geldt de algemene vrijstelling schenkingsrecht van € 2.092. De personen hadden respectievelijk € 21.626 en € 71.914 aan banktegoed.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.