Nieuws

Voorwaarden btw belaste huur

Geplaatst: 14 juli 2018
Bron: Hoge Raad 1 juni 2018, nr. 17/02193
Kenmerk: 2018.04297

Voorwaarden btw belaste huur

Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat de voorwaarden voor een met btw belaste huur nauwgezet in de gaten moeten worden gehouden. Bijgaand een korte samenvatting van de procedure.   

1. Feiten

BV X heeft in 2009 een monumentenpand gekocht. Het pand is na een verbouwing in 2010 in gebruik genomen. De BV heeft alle btw op de kosten van de verbouwing, energie en inrichting in aftrek genomen. De BV heeft een gedeelte van het pand btw-vrij verhuurd en een ander gedeelte van het pand om niet in gebruik gegeven. De Belastingdienst stelt een boekenonderzoek in en legt een naheffingsaanslag omzetbelasting op ter grootte van € 373.268 exclusief een boete. In geschil is onder andere de vraag of de huurder voldoet aan het zogenoemde 90%-criterium. Dat wil zeggen gebruikt de huurder de onroerende zaak voor tenminste 90% voor het verrichten van met btw belaste prestaties.

2. Procedure

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt in zijn uitspraak van 24 maart 2017, nr. 15/00906, dat  de schriftelijke huurovereenkomst niet voldoet aan alle voorwaarden van artikel 6a, tweede lid, van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 , te weten: de kadastrale aanduiding van de onroerende zaak, de datum van aanvang van het boekjaar van de huurder, en (vooral) een bij de schriftelijke huurovereenkomst gevoegde door de huurder ondertekende verklaring waaruit blijkt dat zij de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor zij een volledig dan wel nagenoeg volledig recht op aftrek van voorbelasting op de voet van art. 15 van de Wet OB 1968 heeft. Alsdan wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor een met btw belaste huur en is de huur van rechtswege vrijgesteld van btw. De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in zijn arrest van 1 juni 2018, nr. 17/02193.

Voor downloaden uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 24 maart 2017: klik hier

Voor downloaden arrest Hoge Raad 1 juni 2018, nr. 17/02193: klik hier

3. Gemeentelijke vastgoedbedrijf 

De uitspraak benadrukt dat geen btw belaste huur bestaat als niet aan de formele voorwaarden wordt voldaan. Een met btw belaste huur bestaat pas als aan de formele voorwaarden wordt voldaan. Ook kan maar maximaal met drie maanden terugwerkende kracht worden geopteerd voor een met btw belaste huur. Een eis die in de praktijk als knellend wordt ervaren maar waaraan niet valt te tornen volgens de Belastingdienst. Overigens hoeft niet een aparte verklaring te worden opgesteld. De verklaring kan ook in de huurovereenkomst worden opgenomen.  

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.