Nieuws

Sportorganisaties: Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Geplaatst: 22 juli 2018
Kenmerk: 2018.04306

Sportorganisaties: Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Op vrijdag 20 juli 2018 is de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties gepubliceerd. Bijgaand de belangrijkste aandachtspunten.

Voor downloaden Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties: klik hier

1. De regeling

De regeling richt zich slechts op de amateursport voor de lokale gebruiker. De subsidie wordt verstrekt voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Sportaccommodaties zijn gedefinieerd als een voorziening, bestemd en in gebruik voor activiteiten op het gebied van amateursport. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan sporthallen, sportvelden, multizalen, maneges, atletiekbanen, wielerbanen of dojo’s.

Investeringen in sportmaterialen komen in aanmerking voor subsidie als deze materialen tot doel hebben om amateursportbeoefening te ondersteunen. Bij sportmaterialen kan worden gedacht aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook de aanschaf van nieuwe ballen, discussen, of matten. De btw op de kosten voor gas, water en elektriciteit worden niet vergoed.

Investeringen in energiebesparing en duurzame energieopwekking worden extra gestimuleerd door een aanvullende subsidie te verstrekken. De investeringen in energieopwekking en duurzame energieopwekking waarvoor een aanvullende subsidie kan worden aangevraagd zijn vermeld in bijlage I: "Activiteiten die in aanmerking komen voor aanvullende subsidie". Verder zijn er extra subsidiemogelijkheden voor het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Deze aanvullende subsidie bedraagt ten hoogste 15% van het totale bedrag van deze subsidiabele activiteiten. Deze subsidie is een aanvulling op de subsidie van 20% die op grond van deze subsidieregeling kan worden aangevraagd. In het geval de aanvraag alleen ziet op een activiteit die onder de maatregelenlijsten in Bijlage I valt, is dus een subsidie van 35% van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten inclusief btw mogelijk.

De regeling is niet van toepassing op investeringen die worden gedaan door gemeenten.

Of een organisatie een amateursportorganisatie is wordt gecontroleerd via de SBI codes die zijn vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Alle organisaties die beginnen met het cijfer 93 zijn sportorganisaties en komen in aanmerking voor subsidie.

De regeling eindigt met ingang van 1 januari 2024.

2. De subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van subsidiabele activiteiten. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500.000. Men neemt aan dat bij een hoger subsidiebedrag geen sprake meer is van een zuiver lokale activiteit door een amateursportorganisatie. Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van de binnenkomst van (complete) aanvragen. Het subsidiebudget voor 2019 bedraagt € 87.000.000. Als recht op aftrek van btw via de btw-aangifte bestaat wordt geen subsidie verstrekt.

De subsidie wordt ten hoogste voor drie jaar verstrekt. Omdat de gemiddelde duur van een bouwproject in de sport anderhalf jaar is, hebben amateursportorganisaties met deze periode ruim de tijd om een subsidiabel project af te ronden.

Bij het verstrekken van subsidies wordt een onderscheid gemaakt in subsidies tot € 25.000, subsidies van € 25.000 tot € 125.000 en subsidies vanaf € 125.000.

De subsidie tot € 25.000 wordt zonder voorafgaande verlening direct vastgesteld. De aanvraag moet uiterlijk binnen 12 maanden na voltooiing van de subsidiabele activiteiten ingediend. 

Indien de subsidie meer dan € 25.000 bedraagt maar minder dan € 125.000 dan kan de subsidie worden aangevraagd binnen 12 maanden na afloop van de activiteiten. Echter het is ook mogelijk om bevoorschotting te ontvangen. De aanvraag voor de subsidie moet worden onderbouwd met facturen en betalingsbewijzen voor betaling boven de € 500 waaruit blijkt dat de ontvanger van de subsidie de facturen of factuur heeft betaald. Voor de voltooiing van de activiteit wordt de datum van de factuur voor de subsidiabele activiteit aangehouden.

Wanneer er subsidie wordt aangevraagd voor een bedrag van € 125.000 of meer wordt de subsidie altijd verstrekt door middel van een aanvraag tot verlening voor aanvang van de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd en een vaststelling na afloop van de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Bij de aanvraag tot vaststelling wordt een financieel verslag verstrekt. Op grond van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS gaat een financieel verslag vergezeld van een controleverklaring.

Subsidies van minder dan 5000 euro worden niet verstrekt, ‘omdat de uitvoeringskosten anders onevenredig hoog zouden zijn in verhouding tot het subsidiabele bedrag’. De totale uitvoeringskosten van de subsidieregeling schat de minister op bijna 3,4 miljoen euro.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.