Nieuws

Gemeenten: SPUK: specifieke uitkering sport

Geplaatst: 21 juli 2018
Kenmerk: 2018.04305

Gemeenten: SPUK: specifieke uitkering sport

Op vrijdag 20 juli 2018 is de subsidieregeling voor gemeenten inzake de uitgaven aan sport gepubliceerd. De regeling staat officieel bekend als ‘Regeling specifieke uitkering stimulering’. In de praktijk wordt de regeling aangeduid als SPUK, hierna ook specifieke uitkering sport.

Voor downloaden Spuk: klik hier

1. Algemeen

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling uitgebreid. Het zonder winstoogmerk geven van gelegenheid tot sport wordt vrijgesteld van de heffing van btw. Over de omzet behoeft geen btw te worden voldaan.  De exploitant heeft geen recht op teruggaf van btw.

2. Gemeenten

Voor de gemeente betekent dit concreet. De gemeente behoeft geen btw meer te voldoen als de gemeente tegen een meer dan symbolische vergoeding de gelegenheid tot sportbeoefening geeft. De gemeente heeft geen recht op aftrek meer van btw via de btw-aangifte. De gemeente kan de btw op de kosten van het geven van gelegenheid tot sport ook niet compenseren bij het BTW-compensatiefonds vanwege uitsluitingsgronden. De uitbreiding van de btw-sportvrijstelling heeft tot gevolg dat de btw op de kosten van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening voor gemeenten een kostenpost wordt. Gemeenten worden gecompenseerd via de compensatieregeling Sport c.q. de SPUK.

3. Compensatieregeling

3.1. Aanvraag

De regeling heeft een budget van € 152.000.000. De regeling geldt voor alle Nederlandse gemeenten. De specifieke uitkering wordt op aanvraag verstrekt. De aanvraag voor de specifieke uitkering voor 2019 moet voor 1 december 2018 worden aangevraagd. De aanvraag vindt plaats via een formulier dat door de minister is vastgesteld. De aanvraag wordt onderbouwd met een begroting. De specifieke uitkering bedraagt ten hoogste 17,5% van het bedrag c.q. de besteding voor activiteiten op het gebied van sport die onder de compensatieregeling vallen. De minister neemt binnen 13 weken na 1 december een besluit omtrent de verlening van de subsidie. Het besluit inzake de verlening van de subsidie vermeldt de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verleend, het bedrag van de uitkering, de wijze van verantwoording, de periode waarvoor de uitkering wordt verleend en de wijze waarop kan worden aangetoond dat de activiteiten zijn verricht.

3.2. Voorschot

De specifieke uitkering wordt via een voorschot verstrekt. Het voorschot wordt gelijkmatig uitbetaald over het aantal maanden waarvoor de uitkering wordt verleend. Als de daadwerkelijke uitgaven van de aanvrager aan sport lager zijn dan begroot dan wordt de uitkering herzien. Het budget van € 152.000.000 wordt naar rato verdeeld als het budget van € 152.000.000 wordt overschreden. Blijkt bij de definitieve uitkering dat niet al het budget is besteed dan volgt een extra uitkering aan de gemeenten tot het bedrag van de maximale compensatie. Blijkt dan dat het budget nog is uitgepunt dat volgt een uitkering aan gemeenten die activiteiten op het gebied van sport hebben verricht maar geen tegemoetkoming hebben ontvangen omdat zij geen aanvraag hebben ingediend.   

3.3. Activiteiten inzake sport

Activiteiten van gemeenten in het kader van sport komen in aanmerking voor de compensatieregeling. Voor de definitie van sport wordt aangesloten bij het begrip dat in de btw-regelgeving aan sport wordt gegeven. Volgens de toelichting bij de subsidieregeling betreffen de activiteiten van gemeenten in het kader van sport de investeringen in sportaccommodaties zoals de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties. De activiteiten in het kader van sport betreffen ook de exploitatie van sportaccommodaties zoals de kosten van het beheer van de sportaccommodaties.

3.4. Mengpercentage

De uitkering geldt voor activiteiten die vallen onder de verruiming van de btw-sportvrijstelling. Volgens Taxnavigator geldt de tegemoetkoming ook voor de btw op de algemene kosten. Door de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling stijgt het kostprijsverhogende deel van het gemeentelijke mengpercentage. Deze stijging betreft volgens Taxnavigator schade. Gemeenten die veel sportaccommodaties belast met btw exploiteren lijden btw-schade. Gemeenten die in het verleden minder hebben ingezet op het belast met btw exploiteren van sportaccommodaties hebben formeel geen of minder schade ter zake van het mengpercentage.

3.5. Bewegingsonderwijs

Hoewel dit niet uit de tekst van de regeling volgt maar kan worden afgeleid uit de toelichting komt de btw op de kosten van het om niet ter beschikking stellen van sportaccommodaties aan scholen die primair onderwijs verzorgen niet in aanmerking voor de specifieke uitkering. In de toelichting wordt vermeld: “Deze regeling sterkt ertoe het wegvallen van het recht op btw-aftrek te compenseren”.

3.6. Recht op aftrek/compensatie van btw

Voor zover een gemeente recht heeft op teruggaaf van btw via de btw-aangifte of recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds bestaat geen recht op een specifieke uitkering uit de compensatieregeling sport.

3.7. Gemengde projecten

Naast de uitkering voor gemeenten bestaat ook de ‘Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’. Voor zover een bijdrage wordt gekregen uit de regeling specifieke uitkering sport kan een zelfde bedrag aan btw niet nogmaals worden geclaimd bij de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

3.8. Aanvullende verplichting

De gemeente draagt er zorg voor dat ter zake van de activiteiten waarvoor de uitkering wordt verstrekt dat gedurende een tijdvak van 10 jaar na afloop van de uitkeringsperiode voor de activiteiten waarvoor de uitkering is verstrekt geen recht op aftrek via de btw-aangifte of recht op compensatie van btw bij BTW-compensatiefonds ontstaat. Kortom, de gemeente zit bij ontvangst van de uitkering gedurende een tijdvak van 10 jaar vast aan het btw-vrijgestelde regime.

3.9. Einde regeling

De regeling geldt voor vijf jaar en eindigt op 1 januari 2024.

3.10. Verantwoording

Een ontvanger van een specifieke uitkering verstrekt jaarlijks op uiterlijk 15 juli van het jaar volgend op de verlening van de specifieke uitkering de verantwoordingsinformatie. De specifieke uitkering is vormgegeven in de voor gemeenten bekende methodiek van het Gemeentefonds en de SiSa verantwoording.

4. Commentaar

De regeling kent een aantal aandachtspunten. Een belangrijk aandachtspunt betreft artikel 9, eerste lid. Dit artikel vermeldt: “De ontvanger van een specifieke uitkering draagt er zorg voor dat gedurende 10 jaren na afloop van de uitkeringsperiodeperiode voor de activiteiten waarvoor uitkering is ontvangen geen recht op aftrek van omzet op grond van de Wet omzetbelasting 1968, dan wel recht op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds, ontstaat”. De gemeenten lijken gedurende tenminste 10 jaar aan de regeling te zijn gebonden terwijl de regeling maar tot 1 januari 2024 bestaat. 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.