Nieuws

Schoolmodel: gemeente Aalten

Geplaatst: 07 juli 2018
Kenmerk: 2018.04228

Schoolmodel: gemeente Aalten

Op vrijdag 6 juli 2018 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in zaak 17/05461 van de gemeente Aalten. De uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 10 oktober 2017, nrs 17/00019 en 17/00020 dat sprake is van misbruik van recht blijft in stand. De gemeente heeft de procedure uiteindelijk verloren. 

De procedure kent een lange geschiedenis. De Hoge Raad heeft drie keer geoordeeld over deze zaak. Daarnaast hebben het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, het Gerechtshof Amsterdam en Rechtbank Gelderland een oordeel gegeven. 

Bijgaand de laatste ontwikkelingen over het btw-besparend schoolmodel.  

1.  Feiten. 

De gemeente Aalten (hierna ook: de gemeente) heeft twee nieuwe schoolgebouwen gebouwd en tegen een geringe vergoeding verkocht en geleverd aan een beheerstichting. Deze stichting verhuurt de gebouwen aan de schoolbesturen. De gemeente voldoet btw over de geringe verkoopprijs en wil de btw op de bouwkosten verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte hetgeen de Belastingdienst bestrijdt

2. Verloop procedure

Het Gerechtshof Arnhem oordeelt in zijn uitspraak van 15 januari 2013 dat sprake is van misbruik van recht. De Hoge Raad oordeelt in zijn arrest van 25 april 2014, nr. 13/00959, dat het Gerechtshof het oordeel voor wat betreft misbruik van recht onvoldoende heeft onderbouwd. De Hoge Raad verwijst de zaak voor verdere behandeling naar het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch die in zijn uitspraak van 19 juni 2015 oordeelt dat geen sprake is van misbruik van recht. De staatssecretaris heeft cassatie aangetekend tegen deze uitspraak. De Hoge Raad oordeelt in zijn arrest van 6 januari 2017 dat het verwijzingshof 's-Hertogenbosch de stelling van de inspecteur dat de verkoop van nieuwbouwscholen door de gemeente Aalten aan een stichting als misbruik van recht kwalificeert, onvoldoende heeft onderzocht. De zaak wordt verwezen naar Hof Amsterdam voor verdere behandeling.

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt in zijn uitspraak van 10 oktober 2017, nummers BK/17/00019 en 17/00020 dat sprake is van misbruik van recht. Volgens het Gerechtshof is sprake van een kunstmatige vergoeding die via een kunstmatig kasrondje wordt gecreëerd. Voorts sluiten de in de koopovereenkomst opgenomen bedingen en contractvoorwaarden zoals het boetebeding, de aanbiedingsplicht, de koopoptie en de ontbindende voorwaarden niet overeen met normale (markt)voorwaarden en dienen als kunstmatig te worden aangemerkt. Tenslotte zijn de rechtshandelingen inzake de verhuur van de sporthal gekunsteld en heeft de stichting geen economische realiteit.   

De Hoge Raad laat in zijn arrest van 6 juli 2018, nr. 17/05461, de uitspraak van het Gerechtshof in stand. 

4. Gemeentelijke praktijk   

Kunt u het nog volgen? De zaak van de gemeente Woerden heeft veel overeenkomsten met onderhavige zaak en betreft volgens de Hoge Raad geen misbruik van recht. De zaak van de gemeente Aalten betreft wel misbruik van recht. De gemeente Aalten heeft geen belastingvoordeel gerealiseerd en veel kosten aan juridische bijstand betaald. Het kan zomaar zijn dat de Hoge Raad ook in de komende zaken oordeelt dat sprake is van misbruik van recht. 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.