Nieuws

Rechtspositie, raadsleden, commissieleden, wethouders, burgemeesters

Geplaatst: 17 november 2018
Kenmerk: 2018.04847

Rechtspositie, raadsleden, commissieleden, wethouders, burgemeesters

In de Staatscourant van 6 november 2018 is het Besluit van 15 oktober 2018 gepubliceerd inzake de rechtspositie van staten- en commissieleden, gedeputeerden, commissarissen van de Koning, raads- en commissieleden, wethouders, burgemeesters en de leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en de voorzitters van de waterschappen (‘Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers’).

Het Besluit treedt voor de politieke ambtsdragers van gemeenten in werking op 1 januari 2019. In het besluit is opgenomen op welke vergoedingen de politieke ambtsdragers aanspraak kunnen maken.

  • Voor raadplegen Besluit van 15 oktober 2018, houdende regels inzake de rechtspositie van staten- en commissieleden, gedeputeerden, commissarissen van de Koning, raads- en commissieleden, wethouders, burgemeesters en de leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en de voorzitters van de waterschappen (Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers): klik hier

In het Besluit is bepaald dat raadsleden in gemeenten vanaf 24.000 tot 40.000 inwoners (inwonersklasse 4) een maandelijkse vergoeding van € 958,91 ontvangen. Raadsleden van kleinere gemeenten ontvangen volgens het besluit een lagere vergoeding.

Naar aanleiding van een motie van Kamerlid Van der Graaf is besloten om de raadsvergoeding in gemeenten tot 24.000 inwoners te verhogen tot € 959 per maand. Met terugwerkende kracht worden in 147 gemeenten voor 2442 raadsleden de raadsvergoeding verhoogd vanaf de installatie van de nieuwe gemeenteraden op 29 maart 2018. De verhoogde raadsvergoeding bedraagt 959 euro per maand. Daarmee komt de vergoeding op dezelfde hoogte als die van gemeenten vanaf 24.000 tot 40.000 inwoners. Voor sommige van de 2442 raadsleden betekent dit bijna een verviervoudiging van hun vergoeding. De financiële dekking komt uit het Gemeentefonds. Op 5 november 2018 is de Tweede Kamer hierover door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties door een Kamerbrief geïnformeerd. De verhoging gaat gelden met terugwerkende kracht vanaf het moment waarop zij zijn aangetreden als raadslid op 29 maart 2018.

  • Voor raadplegen motie Kamerlid Van der Graaf inzake verhoging vergoeding voor raadsleden kleine gemeenten: klik hier
  • Voor raadplegen Kamerbrief van minister Ollongren d.d. 5 november 2018 met nummer 2018-0000869280: klik hier

De maatregel geldt volgens de VNG ook voor de gemeenten die op dat moment geen verkiezingen hebben gehad. Het ministerie van BZK publiceert op korte termijn de eindejaarscirculaire met meer informatie over de uitbetaling van de verhoging van de raadsvergoeding.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.