Nieuws

Prejudiciële vragen btw-sportvrijstelling

Geplaatst: 29 september 2018
Kenmerk: 2018.04689

Prejudiciële vragen btw-sportvrijstelling

De Duitse Belastingrechter heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie over het begrip ‘instelling zonder winstoogmerk’ uit de Europese btw-sportvrijstelling. De procedure kan grote betekenis hebben voor de Nederlandse praktijk. In het Belastingplan 2019 wordt het winstoogmerk uit de btw-sportvrijstelling flink aangescherpt. Is die aanscherping juridisch wel houdbaar? 

1. Prejudiciële vraag

Een Duitse golfclub exploiteert een golfterrein met bij behorende installaties. De golfclub geeft toegang tot het terrein, organiseert golfevenementen, verhuurt caddies en geeft golfballen in bruikleen. Volgens de Duitse Belastingdienst is de golfclub btw-plichtig. De golfclub neemt het standpunt in dat zij een instelling zonder winstoogmerk is. De Duitse belastingrechter stelt het Hof van Justitie een aantal prejudiciële vragen. Een van de vragen betreft de interpretatie van het begrip ‘instelling zonder winstoogmerk’. Moet dit begrip Europees rechtelijk worden uitgelegd zodat het begrip in iedere lidstaat dezelfde betekenis heeft of beschikken de lidstaten over een beoordelingsvrijheid bij de invulling van dit begrip?

De zaak is geregistreerd onder nummer C-488/18 (C-488/18 (Golfclub Schloss Igling). Voor downloaden samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing: klik hier

 2. Nederlandse praktijk 

De uitspraak is ook van belang voor de Nederlandse praktijk. De Nederlandse btw-sportvrijstelling wordt uitgebreid. Een ieder die zonder winstoogmerk de gelegenheid tot sportbeoefening geeft is/wordt met ingang van 1 januari 2019 vrijgesteld van de heffing van btw. Een ieder die met een winstoogmerk de gelegenheid tot sportbeoefening geeft is belast met btw. Als men is of wordt vrijgesteld van btw omdat sportdiensten zonder winstoogmerk worden aangeboden dan kan onder voorwaarden een subsidie worden verkregen. 

In het Belastingplan 2019 wordt voorgesteld om specifieke regels op te nemen inzake het beogen van winst c.q. het winstoogmerk. Uit de zaak Kennemer Golf & Countryclub van het Hof van Justitie volgt dat sprake is van een winstoogmerk als wordt gestreefd naar een exploitatieoverschot en het overschot wordt uitgekeerd aan leden of aandeelhouders. gemeenten en stichtingen hebben geen aandeelhouders of leden en kunnen dus nimmer een winstoogmerk hebben. In het Belastingplan 2019 wordt het winstoogmerk nog verder aangescherpt. 

  1. Een instelling heeft geen winstoogmerk als de overschotten niet worden uitgekeerd maar worden gebruikt voor het in stand houden en verbeteren van de sportaccommodatie en de sportdiensten. 
  2. Een instelling behaalt slechts een overschot door het ontvangen van subsidies. 
  3. Een instelling behaalt slechts een overschot door het ontvangen van vergoedingen belast met btw en de vergoeding is hoger dan de normale waarde van de dienst. 
  4. Een instelling behaalt een overschot doordat de gemeente te weinig kosten (voor dienstverlening) in rekening brengt aan de instelling. 

Het winstoogmerk wordt bepaald op basis van alle activiteiten/werkzaamheden van de instelling. 

Taxnavigator heeft grote bedenkingen bij het nader definiëren van het begrip 'winstoogmerk'. Volgens Taxnavigator is het begrip winstoogmerk een Europees rechtelijk c.q. een communautair begrip dat niet door de Nederlandse wetgever mag worden ingevuld.  

Los van de vraag of nadere aanscherping van het winstoogmerk mogelijk is zijn er nog een groot aantal vragen over de uitvoering. 

  1. Hoe moet worden omgegaan met btw belaste exploitatiebijdragen? 
  2. Hoe moet de integrale kostprijs worden berekend? 
  3. Moet een startende exploitant ook een overschot behalen? 
  4. Hoe moet de normale waarde van ingekochte dienstverlening worden bepaald? 
  5. Wanneer wordt een vergoeding voor dienstverlening berekend die te hoog is. 

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.