Nieuws

Subsidieregeling voor amateursportverenigingen

Geplaatst: 29 september 2018
Kenmerk: 2018.04680

Subsidieregeling voor amateursportverenigingen

In de Staatscourant van 20 juli 2018 is de Subsidieregeling 'stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties' gepubliceerd. Bij amateursportorganisaties bestaan nog veel vragen over de reikwijdte van de subsidieregeling. Wij hebben een aantal vragen uitgewerkt.

Voor downloaden Subsidieregeling 'stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties': klik hier

1. Investering in eigendom gemeente

Soms investeert een amateursportorganisatie in een sportpark of een sportveld waarvan de gemeente eigenaar is. Kan de amateursportorganisatie de btw op de kosten vergoed krijgen via de subsidieregeling?

In de toelichting op de regeling wordt op bladzijde 15 laatste alinea opgemerkt: “Een activiteit komt slechts eenmaal voor subsidie in aanmerking. Deze bepaling is met name van belang voor de samenloop van deze subsidieregeling met de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. In het geval dat bijvoorbeeld een gemeente en een vereniging co-eigenaar van een sportaccommodatie zijn, kan er voor een renovatie van die sportaccommodatie ofwel een specifieke uitkering op grond van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport worden aangevraagd, ofwel een subsidie op grond van de onderhavige regeling. Daarbij wordt aangehouden dat alleen de organisatie op wiens naam de offerte en factuur staan een aanvraag kan indienen”.

In veel gevallen is de gemeente eigenaar van de sportvelden en gaat de vereniging voor eigen rekening en risico bijvoorbeeld LED-verlichting op één of meer sportvelden aanbrengen. Kan de amateursportorganisatie ter zake van de btw op de kosten subsidie ontvangen? Of moet de amateursportorganisatie aan de gemeente een financiële bijdrage verstrekken voor de aanleg van de LED-verlichting?

2. Investering in clubgebouw

Veel amateursportorganisaties zijn in bezit van clubgebouwen. Het clubgebouw bestaat doorgaans uit kleed-/doucheruimten, horeca en verenigingsruimten. Hoe moet worden omgegaan met investeringen door amateursportorganisaties in clubgebouwen die meerdere functies hebben waarvan één of meer functies geen directe betrekking hebben op sport?

Een amateursportorganisatie doet een investering in het clubgebouw die van belang is voor de sport maar ook voor de horeca. Komt de btw op de kosten voor het geheel of een deel in aanmerking voor subsidie? Wij denken aan een investering in het dak van het clubgebouw. Of een investering in de toegang van het clubgebouw voor mindervaliden en de toegang leidt naar de kleed-/wasruimten maar ook naar de horeca.

3. Sport/spelmateriaal

Kunnen amateursportorganisaties samen materiaal aankopen? Een amateursportorganisatie kan toch als penvoerder sport- en spelmateriaal aanschaffen. 

4. Documenten

Voor hoeveel jaar mogen nota’s worden opgespoord. Wat voor exacte documenten moeten overgelegd bij een aanvraag voor subsidie. Welke eisen worden gesteld aan een liquiditeitsbegroting? 

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.