Nieuws

Nieuwsbrief Loonheffingen

Geplaatst: 24 december 2018
Kenmerk: 2018.04934

Nieuwsbrief Loonheffingen

De derde uitgave van de nieuwsbrief ‘Loonheffingen’ van de Belastingdienst is verschenen. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de tarieven, bedragen en percentages die gelden vanaf 1 januari 2019.  

Voor raadplegen van de nieuwsbrief: klik hier

Anoniementarief bij ontbreken adres  

Hebt u van een werknemer die inwoner is van Nederland, geen adres gekregen of alleen een postadres? Dan moet u het anoniementarief (52%) toepassen (code loonbelastingtabel 940). Hebt u een werknemer die geen inwoner is van Nederland? Dan mag u in de aangifte niet zijn tijdelijke Nederlandse adres (bijvoorbeeld van een recreatiewoning) opnemen. U moet het buitenlandse adres opnemen. Hebt u alleen het tijdelijke Nederlandse (post)adres en niet het adres in het buitenland, dan moet u voor deze werknemer het anoniementarief toepassen.

Levensloop bij een werknemer van 61 jaar en ouder

Gaat een werknemer minder verdienen omdat hij levensloopverlof opneemt? Dan gebruikt u code incidentele inkomstenvermindering ‘O’ (Onbetaald verlof). Dat moet u ook doen als een werknemer van 61 jaar of ouder fulltime levensloopverlof opneemt, terwijl de dienstbetrekking blijft bestaan. U moet dan bij de bestaande inkomstenverhouding code ‘O’ kiezen. Het uitgekeerde levenslooptegoed neemt u op onder een nieuw nummer inkomstenverhouding.

Anoniementarief alleen corrigeren bij administratieve fout

Hebt u het anoniementarief toegepast omdat u niet alle (juiste) gegevens voor de loonheffingen had? Dan mag u die tijdvakken niet corrigeren als u die gegevens later wel krijgt. Had uw werknemer bijvoorbeeld nog geen burgerservicenummer, dan mag u het anoniementarief niet corrigeren op het moment dat hij dat wel heeft.

Aanvulling code soort inkomstenverhouding 56

Met ingang van 1 januari 2019 gebruikt u code soort inkomstenverhouding 56 ook voor pensioen dat de werknemer opbouwt op grond van een verplichte beroepspensioenregeling. Nu gebruikt u deze code alleen voor ouderdomspensioen dat de werknemer via zijn werkgever opbouwt.  

Heffingskortingen buitenlandse ambtenaren  

In de nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de wijzingen inzake het belastingdeel van de heffingskortingen. Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Gemeenten moeten inventariseren of zij ambtenaren in dienst hebben die geen inwoner van Nederland zijn. Dit in verband met de toepassing van de juiste loonheffingstabel. Met betrekking tot de buitenlandse werknemers wordt een onderscheid gemaakt tussen inwoners uit een land van de landenkring en een derde land.  

Bedragen vrijwilligersregeling omhoog  

Met ingang van 1 januari 2019 wordt het plafond van de vrijwilligersregeling met € 200 verhoogd. Dit betekent dat u geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen voor personen die als vrijwilliger werkzaam zijn en vergoedingen en verstrekkingen ontvangen van in totaal maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar.  

Loonkostenvoordelen: wijziging voorwaarde recht op uitkering of arbeidsondersteuning

Wilt u in aanmerking komen voor 1 van de loonkostenvoordelen (LKV’s), dan moet uw werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Als uw werknemer voldoet aan alle voorwaarden, dan kan hij een doelgroepverklaring aanvragen. Met deze doelgroepverklaring kunt u het LKV aanvragen in uw aangifte loonheffingen. Zie voor meer informatie hierover paragraaf 26.1 van het Handboek 2018.De doelgroepverklaring wordt vaak niet afgegeven omdat de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarde dat hij in de kalendermaand voorafgaand aan het begin van de dienstbetrekking recht had op een uitkering of op arbeidsondersteuning. Maar meestal heeft de aanvrager direct voorafgaand aan het begin van de dienstbetrekking wel recht op een uitkering of arbeidsondersteuning. Daarom verandert in de voorwaarde ‘kalendermaand’ in ‘maand’. De doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden voldoet ook aan de voorwaarde als zij op de 1e dag van de dienstbetrekking recht hebben op een uitkering of op arbeidsondersteuning.  

Voorbeeld  

U hebt op 15 maart 2018 iemand in dienst genomen. Deze werknemer was ontslagen op 1 maart 2018 en kreeg vanaf dat moment een WW-uitkering. Wilt u voor deze werknemer in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel? Dan is 1 van de voorwaarden dat hij in de kalendermaand voorafgaand aan zijn dienstbetrekking (in dit geval februari 2018) recht heeft op een uitkering of op arbeidsondersteuning. Deze werknemer voldoet dus niet aan die voorwaarde.  

U neemt op 15 maart 2019 iemand in dienst. Deze werknemer is ontslagen op 1 maart 2019 en krijgt vanaf dat moment een WW-uitkering. Wilt u voor deze werknemer in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel? Dan is 1 van de voorwaarden dat hij in de maand voorafgaand aan zijn dienstbetrekking (in dit geval 15 februari tot 15 maart 2019) recht heeft op een uitkering of op arbeidsondersteuning. Deze werknemer voldoet dus aan die voorwaarde.

Bron: website Belastingdienst 


De wijziging gaat in op 1 januari 2019. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordeelt UWV alle aanvragen vanaf 1 oktober 2018 al wel aan de hand van de gewijzigde voorwaarde.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.