Nieuws

Update Sport. Wordt iedereen wel (voldoende) gecompenseerd

Geplaatst: 09 januari 2018
Kenmerk: 2018.03529

Update Sport. Wordt iedereen wel (voldoende) gecompenseerd

In het nieuwsbericht van 13 november 2017 hebben wij u geïnformeerd over de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling en de compensatieregeling. 

Compensatieregeling Sport

De wetswijziging leidt volgens de berichten tot een extra opbrengst voor het Rijk van 241 miljoen euro in 2019. Voor gemeenten en sportverenigingen leidt de maatregel volgens de berichten echter tot een financieel nadeel van dezelfde omvang. Om gemeenten en sportverenigingen hiervoor te compenseren wordt volgens de berichten 241 miljoen euro overgeheveld van de inkomsten- naar de uitgavenkant van de Rijksbegroting. In een brief van de Vereniging Sport en Gemeenten van 7 november 2017 wordt vermeld dat de 241 miljoen euro is verdeeld in 153 miljoen euro voor gemeenten en 88 miljoen euro voor sportverenigingen. Een onderbouwing van de verdeling van de bedragen is nog niet gepubliceerd. Wij nemen aan dat de verschillende organisaties die bij de onderhandelingen zijn betrokken bekend zijn met de onderbouwing van de verschillende bedragen en hebben ingestemd met de verdeling van de bedragen.

Het is nog niet duidelijk hoe de compensatie gaat plaatsvinden. Volgens het bericht van de VSG wordt de 153 miljoen euro voor gemeenten vermoedelijk een specifieke uitkering in het gemeentefonds. De 88 miljoen euro voor de sportverenigingen wordt volgens het bericht van de VSG toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aandachtspunten bij compensatieregeling Sport

Wordt bij de verdeling van de compensatie rekening gehouden met de specifieke achtergrond van de gemeente? Een groeigemeente investeert (doorgaans) meer in sportaccommodaties dan andere gemeenten. Is van belang in hoeverre de gemeente thans btw betaalt? Moet ook een gemeente worden gecompenseerd die de btw op kosten van bouw en exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties thans als kostprijsverhogend boekt en van de maatregel c.q. wetswijziging geen financieel nadeel ondervindt. Hoe wordt omgegaan met de gemeenten die de sportaccommodaties laat exploiteren door commerciële exploitanten. Commerciële exploitanten krijgen waarschijnlijk te maken met een tariefsverhoging.  

Worden alle kosten voor gemeenten gecompenseerd?

Bij exploitatie van sportaccommodaties speelt btw ter zake van investeringen, de renovatie, het onderhoud en de exploitatie. Worden gemeenten ook gecompenseerd ter zake van btw op de kosten van exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties of heeft de compensatie alleen betrekking op de investeringen? In hoeverre zijn de kosten van exploitatie meegenomen bij het bepalen van de btw-schade?

Overigens lijden gemeenten door de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling ook schade met betrekking tot de teruggaaf van btw op de algemene kosten. Het btw-vrij exploiteren van binnen- en buitensportaccommodaties leidt tot een ongunstiger mengpercentage. Het kostprijsverhogend deel stijgt.  

Ook recht op compensatie?  

Door de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling worden ook instellingen en organisaties geraakt die (nog) niet zijn opgenomen in de compensatieregeling: 

  • a) Wij denken aan onderwijsinstellingen die één of meerdere gymnastiekzalen exploiteren
  • b) Organisaties die zich bezig houden met gehandicapten en het laten sporten van gehandicapten 
  • c) De sportzalen in multifunctionele accommodaties die niet door sportstichtingen worden geëxploiteerd.

Wij adviseren voormelde instellingen om de btw-schade die ontstaat bij uitbreiding van de btw-sportvrijstelling inzichtelijk te maken.  

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator