Nieuws

Leegstand en aftrek van btw op kosten van exploitatie sporthal

Geplaatst: 09 januari 2018
Kenmerk: 2018.03486

Leegstand en aftrek van btw op kosten van exploitatie sporthal

Een gemeente voert een procedure bij de belastingrechter over het recht op aftrek van btw op de kosten van de exploitatie van een sporthal. In geschil is de vraag hoe moet worden omgegaan met leegstand. De gemeente wil leegstand toerekenen aan het met btw belaste gebruik. De belastinginspecteur wil leegstand negeren. Rechtbank Gelderland oordeelde in zijn uitspraak van 21 april 2017 dat leegstand moet worden genegeerd. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden volgt de rechtbank in zijn uitspraak van 12 december 2017 met nr. 17/00563. De benadering van de belastinginspecteur moet worden gevolgd volgens het Gerechtshof. Het recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw op de kosten moet volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden worden bepaald op basis van de breuk daadwerkelijke uren belaste verhuur/daadwerkelijke uren totaal gebruik.

1. Feiten

Een gemeente exploiteert een sporthal en drie gymnastiekzalen. De scholen die primair onderwijs verzorgen mogen gratis gebruik maken van de binnensportaccommodaties. De sportverenigingen betalen voor het gebruik van de binnensportaccommodaties een meer dan symbolische vergoeding. Met een beroep op het leegstandsarrest van de Hoge Raad van 13 juni 2014 neemt de gemeente de uren van leegstand c.q. niet gebruik mee als belast gebruik. De uren dat de binnensportaccommodaties leegstaan heeft de gemeente het oogmerk om de sportaccommodaties belast met btw te exploiteren. Hierdoor neemt de omvang van het belast gebruik in relatie tot het totale gebruik toe. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente meer btw op de kosten kan verrekenen c.q. in aftrek kan brengen op de btw-aangifte. De Belastingdienst bestrijdt dat de leegstandsuren volledig kunnen worden meegenomen als met btw belast gebruik.

2. Uitspraak Rechtbank Gelderland

Rechtbank Gelderland oordeelt in zijn uitspraak van 21 april 2017, nr. AWB 16/2734, dat de binnensportaccommodaties zowel worden gebruikt voor niet-economische activiteiten (bewegingsonderwijs) als voor economische activiteiten (gebruik door sportverenigingen). Omdat de scholen die primair onderwijs verzorgen geen vergoeding betalen is omzet geen goede verdeelsleutel om het recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw te bepalen. Daardoor moet de omvang van het recht op aftrek c.q. teruggaaf worden bepaald aan de hand van het werkelijk gebruik. De voorgestelde wijze van berekening van het recht op teruggaaf van btw doet volgens de Rechtbank geen recht aan de werkelijkheid. Het voornemen om de leegstandsuren belast met btw te verhuren kan volgens de Rechtbank nooit worden gerealiseerd. De markt in de gemeente is volgens de Rechtbank onvoldoende groot. Slechts een beperkt aantal partijen zijn geïnteresseerd in het gebruik van de binnensportaccommodaties. De scholen voor voortgezet onderwijs en bestaande sportverenigingen maken al gebruik van de sportaccommodaties. De binnensportaccommodaties mogen alleen worden gebruikt voor sport hetgeen het aantal gebruikers verder beperkt. Gebruik door sportverenigingen uit andere gemeenten is onvoldoende structureel en substantieel. De breuk (uren belast gebruik binnensportaccommodaties + incidentele verhuur)/(uren belast gebruik + uren gebruik basisonderwijs) doet volgens de Rechtbank meer recht aan de werkelijkheid.

3. Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw van de gemeente kan niet worden bepaald aan de hand van de omzetverhoudingen. Het recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw moet worden berekend aan de hand van werkelijk gebruik c.q. de uren. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden volgt de rechtbank in zijn uitspraak van 12 december 2017 met nr. 17/00563. Het recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw op de kosten moet volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden worden bepaald op basis van de breuk daadwerkelijke uren belaste verhuur/daadwerkelijke uren totaal gebruik. Het geschil betreft de instandhoudingskosten zoals kosten van onderhoud, elektriciteit en water die een relatie hebben met het daadwerkelijk gebruik.

4. Gemeentelijke praktijk

Als de Hoge Raad de benadering van het Gerechtshof volgt dan kan het recht op teruggaaf van btw via de btw-aangifte dalen voor gemeenten die leegstand toerekenen aan met btw belast gebruik. Leegstand kan volgens de huidige leer worden toegerekend aan met btw belast gebruik als de gemeente het oogmerk heeft om leegstand in te vullen met een met btw belaste exploitatie zoals het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De gedachte hierbij is verder dat de - gratis - ter beschikking stelling van sportruimten in sporthallen en gymnastiekzalen aan basisscholen is beperkt tot de uren die zijn toegekend via de zogenoemde 'klokuurvergoeding'. Extra capaciteit moet worden ingekocht door de basisscholen.

5. Taxnavigator

Zie onderdeel 5.2.01 Sporthallen en gymnastiekzalen van de modellabelling 2018.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator