Nieuws

Inperking btw-koepelvrijstelling

Geplaatst: 21 april 2018
Kenmerk: 2018.03955

Inperking btw-koepelvrijstelling

In ons nieuwsbericht d.d. 7 april 2018 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de inperking van de btw-koepelvrijstelling met ingang van 1 januari 2019. Voor raadplegen: klik hier.

Vragen

Door verschillende samenwerkingsverbanden worden naar aanleiding van het bericht vragen gesteld. Kunnen gemeenschappelijke regelingen die zich bezig houden met de inning van de gemeentelijke belastingen de btw-koepelvrijstelling niet meer toepassen en wordt hun dienstverlening met ingang van 1 januari 2019 belast met btw. Volgens Taxnavigator volgt uit de brief van de Staatssecretaris van Financiën expliciet dat volgens hem de btw-koepelvrijstelling niet meer kan worden toegepast door samenwerkingsverbanden die zich bezig houden met inning van gemeentelijke belastingen.

Brief Staatssecretaris van Financiën

Wij verwijzen naar de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 december 2017, nr. 2017-0000236803, geeft de Staatssecretaris van Financiën aan dat de beperking van de btw-koepelvrijstelling volgens hem ook geldt voor gemeenten: "Ten slotte merk ik op dat bij sommigen twijfel bestaat in hoeverre samenwerkingsverbanden van overheden (gemeenten) de btw-koepelvrijstelling nog kunnen toepassen op diensten die niet genoemd zijn in artikel 132 maar wel direct nodig zijn voor de niet-belaste overheidsactiviteiten van de leden. Die twijfel wordt enerzijds gevoed doordat de arresten Aviva en DNB Banka gaan over verzekerings- en bancaire activiteiten die niet in artikel 132 staan genoemd en anderzijds omdat de koepelvrijstelling – volgens de tekst van de btw-richtlijn en Wet OB - ook van toepassing is voor prestaties die worden afgenomen voor niet-ondernemersactiviteiten (waaronder begrepen het handelen als overheid). Ik deel die twijfel niet. In de arresten Aviva en DNB Banka geeft het Hof van Justitie een generieke aanwijzing over het toepassingsbereik van de koepelvrijstelling die los staat van voorgelegde geschil. Zo er nog twijfel zou bestaan na lezing van Aviva en DNB Banka, dan wordt die twijfel in elk gevalweggenomen in arrest Commissie-Duitsland dat in een breder verband over het toepassingsbereik van de vrijstelling gaat. Ook daarin herhaalt het Hof van Justitie de generieke aanwijzing over het toepassingsbereik. Deze generieke aanwijzing geldt voor alle leden van een samenwerkingsverband, dus ook voor leden die niet belastingplichtig zijn (waaronder begrepen het handelen als overheid".

Advies

Van verschillende abonnees hebben wij informatie ontvangen. Het valt ons ons op dat de verschillende belastingadviseurs allemaal een eigen fiscale richting kiezen. Voor meer duidelijkheid kunt u afstemmen zoeken met de inspecteur die is bevoegd voor uw organisatie. De Belastingdienst zal een standpunt moeten innemen. U heeft dan een vertrekpunt voor nadere acties.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.