Nieuws

Immateriële schadevergoeding ambtenaar

Geplaatst: 15 december 2018
Kenmerk: 2018.04918

Immateriële schadevergoeding ambtenaar

In meerdere uitspraken oordelen rechtbanken dat een toegekende dwangsom niet tot het loon behoort. 

1. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 

In zijn uitspraken van 28 november 2018 met zaaknummers AWB 17/3596 / AW 17/3597, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat een schadevergoeding die aan een ambtenaar wordt toegekend niet is onderworpen aan de loonheffing.

De heer X is politieambtenaar. Hij heeft een aanvraag voor een functieonderhoud ingediend bij de korpschef. De korpschef wijst het verzoek af. Volgens de Centrale Raad van Beroep is het verzoek terecht afgewezen. Omdat sprake is van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM is de korpschef veroordeeld tot een vergoeding van immateriële schade aan de heer X. De immateriële schadevergoeding is uitbetaald onder inhouding van loonheffing. De rechtbank oordeelt dat dit niet terecht is. De immateriële schadevergoeding is aan belanghebbende toegekend in diens hoedanigheid van procederende partij, en staat daarmee in te ver verwijderd verband tot de dienstbetrekking om als loon te worden aangemerkt. 

2. Rechtbank Gelderland

In zijn uitspraak van 5 december 2018 met zaaknummer AWB 18/3274, oordeelt Rechtbank Gelderland dat een toegekende dwangsom niet is onderworpen aan de loonheffing. 

Mevrouw Y werkt bij de politie en maakt bezwaar tegen een (definitief) plaatsingsbesluit. Mevrouw Y stelt haar werkgever in gebreke wegens het niet tijdig beslissen. Aan mevrouw Y wordt een dwangsom toegekend. 

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de verplichting tot het tijdig beslissen is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht en niet in een arbeidsovereenkomst of een aanstellingsbesluit. De dwangsom houdt verband met de dienstbetrekking van mevrouw Y maar vindt niet zijn grond in de dienstbetrekking zodat deze als loon moet worden aangemerkt. Mevrouw Y heeft recht op de dwangsom in haar hoedanigheid van maker van een bezwaar. De omstandigheid dat haar rechtspositie als ambtenaar meebrengt dat de afhandeling van haar bezwaar volgens de rechtsregels van de Algemene wet bestuursrecht verloopt rechtvaardigt geen ander oordeel. 

3. Gemeentelijke praktijk

Deze uitspraak bevestigt dat niet iedere financiële vergoeding die de werknemer van de werkgever ontvangt is onderworpen aan de loonheffing. Het loonbegrip is niet zo ruim dat al hetgeen de werknemer van de werkgever krijgt loon vormt. Beslissend criterium blijft het verband tussen loon en dienstbetrekking zoals dat in de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie gevormd is.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.