Nieuws

Iberdrola: Meer recht op compensatie en teruggaaf van BTW

Geplaatst: 24 maart 2018
Kenmerk: 2018.03812

Iberdrola: Meer recht op compensatie en teruggaaf van BTW

In BNB is een publicatie verschenen van Joep Swinkels over het arrest Iberdrola. Volgens de auteur biedt het Iberdrola-arrest aan ontwikkelaars meer mogelijkheden om btw op de kosten van de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen te verrekenen op de btw-aangifte. Daarnaast biedt het arrest Iberdrola volgens Swinkels meer recht op compensatie van btw bij met name provincies. 

Meer achtergrondinformatie over het arrest Iberdrola treft u aan in het artikel 'Teruggaaf en compensatie van btw bij investeringen in eigendommen van derden'. klik hier

Ontwikkelaars

In onderdeel 2.5.2.3 (‘Uitvoering van bestemmingsplannen door een derde’) van zijn Besluit Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen van 25 januari 2012, nr. BLKB 2012/175M, V-N 2012/12.25.1, heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven dat een ontwikkelaar BTW op de kosten van de aanleg van openbaar gebied mag terugvragen c.q. verrekenen op de BTW-aangifte als de gemeente de BTW op de kosten had kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Uit het arrest Iberdrola kan worden afgeleid dat ontwikkelaars onder omstandigheden alle btw op de kosten van de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen kunnen verrekenen c.q. aftrekken op de btw-aangifte mits alle kosten van de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen opgaan in de prijs van een nieuwbouwwoning of met btw belaste bouwkavel. De vraag of de gemeente de desbetreffende btw had kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds lijkt niet relevant voor het recht op aftrek van btw bij de ontwikkelaar. 

Provincies

Op basis van het arrest Iberdrola kan (dan) ook worden aangenomen dat recht op compensatie van BTW bestaat bij investeringen die door gemeenten en provincies worden gedaan op grondgebied van derden om bijvoorbeeld geluidsoverlast en vervuiling weg te nemen of natuurontwikkeling te stimuleren. De Belastingdienst zal opwerpen dat de investering in het object van de derde een verstrekking aan een individuele derde betreft die van het recht op compensatie van BTW is uitgesloten. Volgens het Nijkerk-arrest (HR 2 december 2016, nr. 15/03158, BNB 2017/71) is de uitsluiting niet aan de orde als de investering in gebruik is genomen als een gemeenschapsvoorziening zoals een openbare weg, een geluidwal, een openbaar park, een openbare zwemgelegenheid of een openbaar bos. Deze investeringen worden immers ten behoeve van de gemeenschap gedaan. Het Iberdrola-arrest ondersteunt het oordeel van de Hoge Raad.  

Bron: BNB 2018/65. Zaak Iberdrola. Recht op aftrek voorbelasting bij verbouwing onroerend goed van een derde voor zover noodzakelijk voor eigen economische activiteit HvJ EU 14-09-2017, ECLI:EU:C:2017:683, m.nt. J.J.P. Swinkels (Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments). 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.